หัวข้อของ KM

หัวข้อในการพัฒนาระบบ Knowledge Management สำหรับระบบ KM ที่หน่วยงานต้องการพัฒนา มักมีปัญหาที่ไม่รู้จะเริ่มยังไง เพราะมันไม่ใช่ขบวนการปกติ ภายในบริษัท หรือ มันอาจจะยังไม่เคยมีมาก่อน ดังนั้นในการพัฒนาระบบ KM ทางลูกค้าอาจจะไม่สามารถบอกเป็นขั้นตอนที่ต้องการให้กับผู้พัฒนาได้ ดังนั้นวันนี้ ผมจึงรวบรวมหัวข้อต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบ Knowledge Management ออกมาเพื่อให้มีแนวทางการเก็บข้อมูล และ สามารถสรุปเป็นแนวทางที่่ลูกค้าต้องการได้ การพัฒนาความรู้ การสร้าง เพิ่มเติม ความรู้ การปรับปรุงและพัฒนา การจัดเก็บและค้นหา การนำไปใช้ การพัฒนาบุคลากร การสร้างแบบทดสอบ การทดสอบ การประเมินผล รูปแบบของ KM Office word , excel , power point Clip Video Picture ประเภทความรู้ ขั้นตอนการทำงานปกติ วิธีการแก้ไขปัญหา พัฒนาขบวนการ ผลกระทบ บุคคล แผนก Company New…

E-Tax สรรพากร

E-Tax สรรพากร คุณสมบัติของบริษัทที่จะขอ E-Tax ขั้นตอนการใช้ e-Tax Invoice1.เช็กคุณสมบัติว่ามีสิทธิ์ใช้ “e-Tax Invoice” บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ….. ล่าสุด ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2560 ได้ยกเลิกระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการจัดทำดังกล่าว ฯ พ.ศ.2555 ฉบับเดิม โดยมีการปรับปรุงเงื่อนการจัดทำฯ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ คือ ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสามารถยื่นคำขอจัดทำฯ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ได้ จากเดิมต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 10 ล้านบาท เป็น ผู้ยื่นคำขอดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนเท่าใดก็ได้ มีความมั่นคงและความน่าเชื่อถือในการประกอบการ เช่น มีประวัติการเสียภาษีที่ดี ไม่มีพฤติการณ์หลีกเลี่ยงภาษี ไม่มีประวัติการใช้ใบกำกับภาษีปลอม หรือมีทรัพย์สินสุทธิมากกว่าหนี้สินสุทธิ มีการจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และสามารถพิสูจน์ได้ว่าใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำและส่งให้แก่ผู้รับมีข้อความถูกต้องครบถ้วนเช่นเดียวกับขณะที่สร้าง ส่งและรับโดยใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ และสามารถแสดงข้อความได้ในภายหลังโดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งต้องมีระบบงานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไร้ร่องรอยหรือมีการเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารที่ออกระหว่างทาง Implement E-Tax กรมสรรพากร…

Team Big Data

Solution Big Data ต้องมีใครเกี่ยวข้องบ้าง สำหรับโครงการ Big Data จะมีทีมงานที่ไม่เหมือนกับ การพัฒนาโปรแกรมนะครับ ในกรณีของ พัฒนาโปรแกรมคนที่เป็นผู้พัฒนา เราจะเรียกว่า Programmer เป็นหลัก แล้วอาจจะแยกย่อยลงไปอีกหน่อยว่าให้ทำในส่วนไหน จะเป็น Front end , Back end อะไรก็ว่ากันไป แต่สำหรับ Big Data แล้ว มีความต้องการ ความรู้เฉพาะทางสูงมาก จนต้องแบ่งออกเป็นหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้ครับ Data Operations หรือ DataOps มีหน้าที่เก็บข้อมูลแบบออฟไลน์ผ่านการลงพื้นที่ (Field Survey) และแบบออนไลน์   Data Engineer เมื่อได้ข้อมูลจากทีมแรกแล้ว ทีมนี้ก็จะนำข้อมูลดังกล่าวไปจัดเก็บและดัดแปลงข้อมูลที่ได้รับให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน และการส่งออกข้อมูลด้วย Data Scientist รับข้อมูลมาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหาสิ่งที่เหมาะสม อาทิ การสร้างโมเดลการวิเคราะห์ ที่เหมาะสมกับข้อมูลหรือการแก้ไขปัญหานั้นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์หรือ prediction ที่เหมาะสม ซึ่งช่วยแก้ปัญหาของ users หรือ clients ได้…

การใช้งาน OCR

การใช้งาน OCR ในหน่วยงาน ระบบ OCR ในหน่วยงานมีมานานแล้ว แต่การใช้งานยังจำกัดอยู่ เพราะความถูกต้องในการแปลงภาพ ยังไม่ถูกต้อง 100 % แต่ก็ถือว่าทำได้ดีขึ้น สำหรับภาษาไทยอยู่ในระดับ 90 % และระบบยังมีขบวนการจัดการ กรณีที่ระบบไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือป่าว โดยจะส่งให้คนเข้ามาตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง จึงช่วยในขบวนการทำงานถูกต้อง ถึง 100 % และ ช่วยลดระยะเวลาการนำเข้าข้อมูลได้อย่างได้ผล รายละเอียดของระบบ OCR

พัฒนา Workflow

Implement Workflow ทำไมแพง ตัวระบบ Workflow ณ. เครื่องมือปัจจุบันสามารถทำเสร็จได้ภายใน 2-3 วัน คิดเป็นค่าพัฒนาแล้วไม่เกิน 100,000 แต่ระบบ workflow ปัจจุบันหลายบริษัทเรียกค่า implement แต่ละ flow มากถึง 3-5 แสนบาท สาเหตุเป็นเพราะ ก่อนจะพัฒนา มีขั้นตอนการออกแบบ ที่ต้องเก็บข้อมูลในหลายส่วน ทำให้ยากที่จะได้ข้อสรุป หรือ การที่ user เองไม่พอใจในเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาและพยายามที่จะ customize เพิ่มเติมจนเกินความสามารถของเครื่องมือ ด้วยระบบบที่ใหม่สำหรับ user ดังนั้น user จะมีความกังวลในการ เซ็นต์ยอมรับแบบ และ ถึงแม้ว่า จะมีการ เซ็นต์รับแบบกันไปแล้ว ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะปรับเปลี่ยน เพราะพึ่งมานึกออกทีหลัง ดังนั้น ผู้พัฒนาจึงจำเป็นต้อง บวกค่าความเสี่ยง ทั้งหลายเข้าไปแบบ ++++ ราคามันก็เลยไปกันใหญ่ แนวทางการแก้ไขสำหรับกรณีนี้ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาจากเป็นโครงการ ให้เป็นการจ้างบริการ ให้เป็นการพัฒนาแบบ Agile Method…

Implement BI

Implement Business Intelligent ( BI ) โจทย์ของงาน Implement BI ทั้งราชการ และ เอกชน มีรูปแบบที่เหนือนกันคือ กำหนดในเชิงความสามารถของเครื่องมือ และ กำหนดที่มาของข้อมูลไว้นิดหน่อย ( เขียนไว้พอให้รู้ว่ามี ) สำหรับรูปแบบการแสดงผล มักจะเขียนว่า เป็น Report สำหรับตำแหน่งไหน แต่ไม่ระบุจำนวน หรือ รูปแบบไว้ ด้วยเงื่อนไขของการเสนองานแบบโครงการ ที่ต้องระบุความชัดเจนด้านการส่งงาน ที่กำหนดเวลา ไว้ชัดเจน ทำให้การ Implement BI ในแบบ Water fail มีปัญหามาก เพราะต้องทำการออกแบบระบบก่อนจึงจะเริ่ม Implement ซึ่งปัญหาเกิดขึ้นตอนทำการออกแบบนี่แหละ ที่ไม่สามารถสรุปได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าพิจารณาลงไปจะพบว่า ปัญหาเกิดขึ้นจาก แหล่งที่มา และ คุณภาพของข้อมูล รูปแบบการนำเสนอ ที่ยังไม่ชัดเจน ทั้ง 2 สาเหตุ นี้ทำการผลของการ Implement ประสบความล้มเหลว…

Develop Team

มาแนะนำ Develop Team อีกที ว่าต้องมีใครอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาบ้าง Project Business Analysis System Analysis Design UX/UI Senior Programmer Junior Programmer Tester Admin มาลองดูกันว่าแต่ละตำแหน่งที่ต้องทำหน้าที่ต่าง ๆ แล้ว แต่ละคนเค้ามีเรื่องอะไรที่ต้องตอบกับลูกค้าบ้าง Project : จะเสร็จเมื่อไหร่ Budget วางบิล คนพอหรือไม่ ขอคนเพิ่ม CR ขยายเวลา Business Analysis : ขั้นตอนการทำงานของระบบ Field ที่ต้องการใช้ เงื่อนไขการใช้งาน Roll ของผู้ใช้งาน output รองรับการทำงานกี่แบบ System Analysis : โครงสร้าง Database Security log Data dic ER Diagram มาตราฐานการเชื่อมต่อข้อมูล ภายนอก…

Requirement 001

Action งานแม่บ้าน ย้ายของ ซ่อม ขายห้อง Decor Management Dash Board Process Decor นำเสนอ จองบริการ ออกสัญญา ใบเสร็จ ออกเอกสารรายละเอียดการทำ Decor การตรวจรับงาน ออกใบเอกสารส่งมอบ Process Service xxx Process ซื้อขายฝากเช่า การบันทึกสินค้าที่รอขาย พนักงานสามารถขายได้ทุกคน ให้ค่า Com Roll Sales Team Support เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Management Dash Board Target by weekly ทุก Action คำถามตอนจบคือ ให้ประมาณราคา และ ระยะเวลาครับ

Power Automate

ชื่อใหม่ของ Microsoft Flow คือ Power Automate Microsoft เผยในงาน Ignite เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาถึงการเพิ่มเทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) เข้าไปใน Power Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้ผู้ใช้สร้างเครื่องมือสำหรับแอปต่างๆได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด Microsoft ได้เพิ่มเทคโนโลยี RPA เข้าไปในเครื่องมือที่ชื่อว่า Power Automate ที่หลายท่านอาจคุ้นเคยกันดีในชื่อ Microsoft Flow ซึ่งเป็นชื่อเก่า Power Automate นั้นเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ใช้ Automate ขั้นตอนการทำงานที่จำเจในแอปต่างๆในระบบปฏิบัติการ Windows ให้เป็นขั้นตอนอัตโนมัติตามรูปแบบที่ผู้ใช้ได้กำหนดไว้ เช่น การกดคีย์บอร์ด การคลิกเมาส์ เป็นต้น โดยรูปแบบที่กำหนดนี้เป็นฟีเจอร์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ จากเดิมที่ Automate ได้เพียงในส่วนที่มี API เท่านั้น ขั้นตอนอัตโนมัติหรือ “บอท” เหล่านี้จะเปิดให้บริการผู้ใช้ทั้งบนคลาวด์ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือรันเป็นโปรแกรมที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง ในงานนี้ Microsoft ยังได้นำเสนอกรณีศึกษาของลูกค้าจริงอย่างบริษัท TruGreen ซึ่งในเครื่องมือ Power Automate…

Mail and SharePoint

Mail and SharePoint มา Share ประสบการณ์ที่ได้คุยกับลูกค้าเรื่องของการเชื่อม Mail กับ SharePoint ให้ฟังครับ เรื่องของเรื่องคือ ผู้บริหารต้องการ ระบบเก็บข้อมูลด้านการขาย ข้อมูลที่มีการพูดคุยกับลูกค้า เอกสารที่ส่งให้ลูกค้า ให้ทุกอย่างมารวมอยู่ที่เดียวกัน เพราะทีมขายก็อาจจะเปลี่ยนบ่อย การทำงานไม่ต่อเนื่อง อันนี้คือสาเหตุที่ทำให้เกิดความต้องการอยากรวมข้อมูลกันเกิดขึ้น ประเด็นคือจะรวมกันยังไง ในส่วนของ SharePoint เอง ถ้าลูกค้าใช้ Office 365 แบบเต็มรูปแบบ การเชื่อมก็สามารถทำได้ครับ คือ เราสามารถทำให้หน้าของการส่ง mail มารวมอยู่ในหน้า SharePoint ได้ทันที ทุกอย่าง ทุกข้อมูลรวมอยู่ในหน้าเดียว แต่ถ้าคุณลูกค้าใช้ Mail อื่น ๆ ละ อันนี้ ผมต้องขอบอกว่าไม่แน่ใจครับว่าสามารถเชื่อมได้