SeedKM ช่วย WFH ง่ายขึ้นได้อย่างไร

SeedKM ช่วย WFH ง่ายขึ้นได้อย่างไร

ร่วมค้นหาคำตอบไปกับเราว่า SeedKM ช่วย WFH ง่ายขึ้นได้อย่างไร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้เราทุกคนต่างต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตเป็นแบบ New Normal และทุกหน่วยงาน หรือทุกองค์กรต่างต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเป็นแบบ Work from Home เพื่อปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ที่สามารถช่วยลดการแพร่ระบาด ลดการติดเชื้อ และดำเนินกิจกรรมต่างๆต่อไปได้ การทำงาน Work from Home หรือ การทำงานที่บ้านให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีบทบาทในการทำงาน ทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ และโปรแกรมหรือ Application ที่รองรับการทำงานได้อย่างตรงจุด ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว และคุ้มค่ากับการลงทุน ขอแนะนำ SeedKM หนึ่งใน Application ที่ Fusion Solution เร่งเห็นประโยชน์และความสำคัญของการจัดการความรู้ภายในองค์กร(Knowledge Management) จึงได้ออกแบบมาสำหรับรองรับการทำงาน ที่เป็นทั้ง Storage หรือพื้นที่จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และเป็นทั้งช่องทางกระจายความรู้ต่างๆ สู่ทุกคนในองค์กร…

Jarviz ตัวช่วยลด Covid-19

Jarviz ตัวช่วยลด Covid-19

มาทำความรู้จัก Jarviz ตัวช่วยลด Covid-19 ไปพร้อมกันว่า สามารถช่วยได้จริงหรือไม่ ? อย่างไร ? ในวิกฤตการณ์โรคระบาด Covid-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ทำให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และยังคงมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆ สร้างความเสียหายและผลกระทบกับผู้คนทั่วโลกอย่างหนัก ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ต่างไปจากเดิม เพื่อความอยู่รอด และปลอดภัยจากการติดเชื้อ ด้วยวิถีชีวิตแบบ New Normal วิถีชีวิตแบบ New Normal วิถีชีวิตแบบ New Normal คือแนวทางการรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยทาง ศบค. มีการประกาศมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค Covid-19 ที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ได้แก่ สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเสมอ ต้องเว้นระยะห่าง 2 เมตร  ล้างมือบ่อยๆ พกเจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด หลีกเลี่ยงกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการป่วย ************************************************************************************************************************************************** Work from Home ด้วย Jarviz การปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตเป็นแบบใหม่ หรือ New…

e-Tax Invoice

e-Tax Invoice

e-Tax Invoice การจัดทำใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) โดยการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ตามประมวลรัษฎากร[i]  มาตรา 86 กำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดทำใบกำกับภาษี และสำเนาใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้า หรือการให้บริการทุกครั้ง และต้องจัดทำในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น พร้อมทั้งให้ส่งมอบใบกำกับภาษีนั้น แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ส่วนสำเนาใบกำกับภาษีให้เก็บรักษาไว้ตามมาตรา 87/3 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งการที่กฎหมายบังคับให้ต้องจัดทำใบกำกับภาษีในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น และต้องส่งมอบใบกำกับภาษีนั้นให้แก่ผู้ซื้อสินค้าด้วยนั้น ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการทําธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) จึงถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขอุปสรรคดังกล่าว เนื่องจากตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม[i] ได้บัญญัติรับรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้ ตามมาตรา 7 ว่า “ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพัน และการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใด เพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” และตามมาตรา 11 วรรคหนึ่ง ว่า “ห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการ พิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นใด เพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” ปัจจุบันกรมสรรพากร ได้มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากร(ฉบับที่ 15) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำ ส่งมอบ…

3 Application ตัวช่วย WFH

3 Application ตัวช่วย Work From Home

Fusion Solution ได้รวบรวม 3 Application ตัวช่วย Work From Home ที่จะทำให้การทำงานที่บ้านเป็นเรื่องง่ายๆ สะดวก รวดเร็ว แถมยังช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อได้อีกด้วย จากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ที่แพร่กระจายไปทุกประเทศทั่วโลก ทำให้มีผู้คนเจ็บป่วยล้มตายเป็นจำนวนมาก นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ และสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างในทุกๆด้าน ทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน, สาธารณสุข, การศึกษา, การสื่อสาร, เศรษฐกิจ ฯลฯ มนุษย์จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตไปจากเดิมเพื่อความอยู่รอด และปลอดภัยจากการติดเชื้อ  การปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่ได้ดำเนินควบคู่ไปกับความพยายามฟื้นฟู และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ โดยการคิดค้น และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ในทุกๆ ด้าน รวมถึงในบริบทของระบบเศรษฐกิจ และการทำธุรกิจต่างๆ ด้วย ทำให้เกิดเทรนด์การทำงานรูปแบบใหม่อย่าง Work from Home หรือ การทำงานที่บ้าน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ข้อดีของการ Work from Home ไม่เสียเวลาในการเดินทาง จากผลการวิจัยพบว่า พนักงานสามารถเอาเวลาที่ใช้ในการเดินทางประมาณ 1-2 ชั่วโมงมาใช้ในการทำงานที่บ้านได้ ทำให้เกิดผลผลิตในการทำงานมากขึ้นกว่าเดิม 10-20% เมื่อเทียบกับวันที่เดินทางมาทำงานที่บริษัท มีสมาธิในการทำงานมากกว่ามาทำงานที่บริษัท และทำให้ทำงานได้ยาวนานกว่านั่งทำงานที่บริษัท…

เปิดร้าน Online

เปิดร้าน Online

เปิดร้าน Online เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน ผนวกกับสถานการณ์แพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด 19 การใช้อินเทอร์เน็ตในการซื้อ – ขายสินค้าออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น เมื่อการซื้อ-ขายออนไลน์เป็นที่นิยมอย่างมาก จึงไม่แปลกที่ผู้เริ่มต้นอยากดำเนินธุรกิจอะไรสักอย่าง หรือผู้ที่มีสินค้าขายอยู่แล้ว ต่างก็ต้องการปรับตัว ขยับขยาย และเพิ่มช่องทางมาสู่การ เปิดร้าน Online ที่จะช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าเราได้แบบเพียงแค่คลิกเดียว ร้าน online ดียังไง ต้องมีทุนเท่าไหร่ ถึงจะเปิดร้านออนไลน์ได้ ? Fusion Solution ให้บริการ Web E-Commerce สำเร็จรูป สำหรับการสร้างโอกาสใหม่ให้กับ Business เดิม ในการขยายตลาดให้กว้างออกไปในทุกมุมโลก ให้ขอเสนอระบบที่มีความพร้อมสูงสุด ในโลกสำหรับการทำ Web E-Commerce ด้วย Feature ครบถ้วนทุกความต้องการ ทั้งปัจจุบัน และการขยายต่อในอนาคตแบบไม่มีขีดจำกัด บริการ Hosting ของเราเป็นระบบ Cloud Computing บน Microsoft Azure มาตรฐานระดับโลก รองรับการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูงบน Super Computers ปรับแต่งให้ใช้งานร่วมกับ WordPress + Woo Commerce ซึ่งหนึ่งในสามของเว็บไซต์บนโลกใบนี้รันด้วย WordPress อยู่ เพียงคุณมีเงินทุนตั้งต้นแค่ 20,000 บาทก็สามารถเนรมิตร้านค้าได้ทันที…

Work From Home-Covid19

Work From Home ให้ปลอดภัยจาก Covid-19

Work From Home ทางออกที่ช่วยลดความเสี่ยงช่วงโรคระบาด Covid-19 Work From Home คืออะไร ? “Work From Home” หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “WFH” คือ การทำงานที่บ้าน หรือที่ไหนก็ได้ ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการทำงาน ผ่านอุปกรณ์ส่วนตัวที่มีกันอยู่แล้วอย่างสมาร์ทโฟน แลปท็อป หรือแท็บเล็ต ทำให้การทำงานสะดวก รวดเร็วมากขึ้น และยังช่วยลดต้นทุนต่างๆลงได้ นับเป็นเทรนด์การทำงานของคนยุคใหม่ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมการทำงานของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการทำงานแบบมีอิสระ ลดปัญหาเรื่องการเดินทาง เพิ่มคุณภาพให้กับการทำงาน พร้อมปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่ๆ ทำให้มีความสุขกับการทำงานมากยิ่งขึ้น Work From Home กับสถานการณ์โรคระบาด Covid- 19 จากสถานการณ์โรคระบาด Covid- 19 ในปัจจุบันที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก แล้วยังมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ผู้คนต่างต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ การศึกษา ธุรกิจ สาธารณสุข หรือแม้แต่การทำงานให้เป็นแบบ New Normal สถานการณ์โรคระบาด Covid- 19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง สร้างความเสียหายกับทุกภาค ทุกหน่วยงาน และทุกองค์กรต่างต้องเร่งหาวิธีปรับตัวในการทำงาน เพื่อความอยู่รอด…

AI in Microsoft 365

AI in Microsoft 365

AI in Microsoft 365 Microsoft 365 เป็นบริการประกอบไปด้วยชุดโปรแกรม Office ที่ครบถ้วน ทั้ง Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access และ Publisher พร้อมความสามรถพิเศษมากมาย และบริการต่างๆ ที่มีให้แก่สมาชิก ติดตั้ง และใช้งานได้อย่างง่ายดาย ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Windows เเละ  Mac นอกจากความคุ้มค่า และการใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์แล้ว ไมโครซอฟท์ 365 ยังไม่หยุดอัพเดทขีดความสามารถของโปรแกรมให้มากขึ้นอย่างไม่รู้จบ โดยเฉพาะ การนำ AI มาใช้ร่วมกับแอปต่างๆ เพื่อเพิ่มการใช้งานที่มีความเป็นมนุษย์แสนฉลาดมากยิ่งขึ้น เช่น ผู้ใช้งานสามารถคอมเม้นงานในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นๆ ได้ อีกทั้งยังเพิ่มภาพสำหรับใช้ปรับพื้นหลังให้สวยงามมากกว่าเดิม พร้อมเพิ่มการปรับแต่งให้ผู้ใช้งานได้แสดงออกถึงตัวตน ทั้งวัฒนธรรม เพศ หรือ งานอดิเรกได้มากขึ้นอีกด้วย ระบบ AI อัจฉริยะ จะช่วยคุณคิด วิเคราะห์ ออกแบบ ส่งผลให้การทำงานไวขึ้น ในระยะเวลาที่น้อยลง MICROSOFT…

Microsoft Power automate

Microsoft Power automate

Microsoft Power automate คืออะไร Power Automate คือ ชื่อใหม่ของ Microsoft Flow แพลตฟอร์มนี้ ให้บริการในการสร้าง Automation หรือ เวิร์คโฟลว์ (Workflow) ซึ่งอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์ Microsoft 365 ที่ใช้เชื่อมต่อบริการต่างๆ ของไมโครซอฟท์เข้าด้วยกันโดยไม่ต้องเขียนโค้ด สามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น Excel, Outlook, SharePoint, PowerApps เป็นต้น พร้อมกับเพิ่มฟีเจอร์อินเทอร์เฟซกับโปรแกรม GUI ที่อาจมีใช้ในองค์กร เพื่อเปลี่ยนการทำงานให้เป็นระบบอัติโนมัติ บริการของ Fusion Solution รวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายให้เป็นหนึ่งเดียว – สร้าง Portal การจัดเก็บที่มีโครงสร้าง ชัดเจน และระบบ Search คุณภาพสูง เราก็สามารถจัดการให้เป็นระเบียบ พร้อมใช้ได้ทันที ทำงานด้วย cloud service – ลดการทำงานผ่านเอกสารที่เป็นกระดาษ จบทุกความยุ่งยากเมื่อทำงานผ่าน web browser ด้วยฟังก์ชั่นสุดทันสมัยที่คุณสามารถจัดสรรได้ตามที่ต้องการ เข้าถึงฐานข้อมูลได้แม้ไม่ต้องอยู่บริษัท –…

จัดซื้อ จัดจ้าง e-Signature

จัดซื้อ จัดจ้าง e-Signature

กระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง e-Signature ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐได้มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวก คล่องตัว ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน และลดการใช้กระดาษ เช่น ระบบการอนุมัติ การอนุญาต การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ประกอบกับปัจจุบันหน่วยงานของรัฐยังได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ซึ่งมีผลทำให้หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560[i] ได้ เช่น กรณีการรับข้อเสนอของผู้ประกอบการบางวิธีที่กำหนดให้ยื่นข้อเสนอโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ โดยไม่ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) และการลงนามในสัญญา ดังนั้น คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขึ้น (จัดซื้อ จัดจ้าง e-Signature) ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 348 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564[ii] แนวทางปฏิบัติการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ได้กำหนดขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560[i] และกำหนดให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์…

มาตรา 26 + 28 E-SIGNATURE

มาตรา 26 + 28 E-SIGNATURE

มาตรา 26 + 28 E-SIGNATURE “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ซึ่งใช้ใบรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรอง” เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีลักษณะตามที่กำหนดในมาตรา 26 และอาศัยใบรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองเพื่อสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดในมาตรา 28 ของ พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ( มาตรา 26 + 28 E-SIGNATURE ) ตัวอย่างของรูปแบบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้ เช่น ลายมือชื่อดิจิทัลที่อาศัยโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure – PKI) และใช้ใบรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรอง โครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure – PKI) เป็นเทคโนโลยีที่อาศัยระบบรหัสแบบกุญแจสาธารณะ (Public Key Cryptography) ที่ประกอบด้วยกุญแจส่วนตัว (Private key) และกุญแจสาธารณะ (Public key) เนื่องจากด้วยตัวของเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถระบุได้ว่าบุคคลนั้นเป็นเจ้าของกุญแจซึ่งอ้างถึงจริงหรือไม่ ดังนั้น โครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะจึงเป็นโครงสร้างที่ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในการระบุถึงความเป็นเจ้าของกุญแจสาธารณะว่าเป็นของบุคคลนั้นจริง โครงสร้างดังกล่าวใช้ในการพิสูจน์ตัวจริง (Authentication) รวมทั้งการรักษาความลับของข้อมูล (Data…