E-Signature การศึกษา

E-Signature การศึกษา ระบบการศึกษาที่ต้องจัดทำเอกสารจำนวนมาก เช่น รายงานผลการเรียน ฟอร์มเอกสารในการทำงาน ( จัดซื้อ ขอดูงาน ฝึกอบรม ) เป็นภาระสำหรับโรงเรียนเป็นอย่างมาก และ มีข่าวเกี่ยวกับการที่จะลดภาระการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ในโรงเรียน มาหลายครั้งแต่ภาระของคุณครูดูจะไม่น้อยลงเลย ข่าวที่เกี่ยวกับภาระการจัดทำเอกสารของครู เช่น มิติที่ 1 ด้านนโยบาย มีการเกลี่ยอัตรากำลังครูและบุคลากรให้เหมาะสมกับหลักเกณฑ์ มีการเพิ่มครูธุรการให้ครบทุกโรงเรียน รวมทั้งจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับท้องถิ่นในเรื่องการจ้างครู มิติที่ 2 ด้านการเชื่อมโยง มีการลดภาระงานของหน่วยงาน ลดกิจกรรมการประกวด การประเมิน ให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาครู ปรับระบบรายงานข้อมูลโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนส่งเสริมโรงเรียนขนาดเล็กได้พัฒนาและสร้างเครือข่ายการพัฒนา และเพิ่มมาตรการกำกับติดตาม มิติที่ 3 ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ (วิทยฐานะ) ลดการทำผลงานเอกสาร ข้อมูล ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้กับครู สร้างขวัญกำลังใจและความมั่นคงในวิชาชีพแก่ครูธุรการ และสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนชานเมือง ควรขยายฐานงบประมาณสนับสนุนเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถพัฒนาตัวเองได้ ซึ่งในแง่ของ Technology ที่สามารถช่วยให้การทำงานของครูทำได้สะดวกรวดเร็วขึ้น และ ง่ายในการนำมาใช้ เช่น ระบบ E-Signature ที่ช่วยให้การ…

PDF Paperless

PDF Paperless File PDF กับการทำ Solution Paperless ถือว่าเป็นของคู่กัน เพราะเอกสารที่ถูกนำมา Approve นั้น Workflow นั้น เท่าที่ทำมาจะเป็น File PDF ทั้งหมด แล้วด้วยคุณสมบัติของ PDF ที่ป้องกันการแก้ไข และ สามารถลง E-Signature ได้ และ สามารถเปิด File PDF ได้จากทุก OS ทำให้เอกสาร PDF ถือว่าเป็น Standard ของการทำงาน Paperless เลยทีเดียว ด้วยคุณสมบัติที่ป้องกันการแก้ไข ทำให้ตัว PDF ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะในการ เพิ่มเติมข้อมูลใน File เช่น Adobe Pro ซึ่งในไทยก็หาคนซื้อยากเพราะราคาที่สูงเกือบหมื่น สำหรับ Solution อย่างง่ายในการทำ Approve เอกสารที่เป็น PDF สามารถดูได้จาก Clip…

digital signature app

“Veracity” EASY WAY TO USE

“Veracity” EASY WAY TO USE Veracity คืออะไร? Veracity คือ โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้ Digital Signature ภายในองค์กร สำหรับยืนยันเอกสารฉบับจริง มีเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลง และสามารถใช้เป็นเอกสารหลักฐานในทางกฎหมายได้เช่นเดียวกับเอกสารแบบลงนามในกระดาษด้วยปากกา *************************************************************************************************************************** *************************************************************************************************************************** เอกสารที่เหมาะกับการใช้งาน *************************************************************************************************************************** ประโยชน์ของ Veracity *************************************************************************************************************************** เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Veracity *************************************************************************************************************************** บริการของ Fusion Solution *************************************************************************************************************************** สาธิตตัวอย่างการใช้งาน Veracity *************************************************************************************************************************** สนใจทดลองใช้บริการ Veracity คลิก !!!!!! ***************************************************************************************************************************

อบรมพนักงาน

อบรมพนักงาน การอบรมพนักงาน ถือว่า เป็นหนึ่งในหน้าที่ของบริษัท ที่ถูกกำหนดไว้ในกฎหมาย และ กรมที่บังคับใช้กฎนี้ ก็คือ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในเรื่องของความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อมในการทำงาน ซึ่ง ในระเบียนกำหนดไว้ว่า ต้องมีการอบรมในทุกระดับ บริหาร หัวหน้างาน ลูกจ้าง ให้มีการจัดวัดผลและประเมินผล การอบรมเป็นเวลา 3 ชั่วโมงในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เช่น การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทํางาน การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านกายศาสตร์ การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ปัจจัยเสี่ยงจากการทํางาน มีระยะเวลาการฝึกอบรม 1 ชั่วโมง 30 นาที จากข้อกำหนดในเรื่องการอบรม ที่นอกจากกฎหมายจะบังคับแล้ว ในเรื่องของ HR ภายในบริษัทก็ยังมีระเบียบในการอบรมพนักงาน และ การทดสอบความสามารถของพนักงานอยู่เสมอ ทาง Fusion Solution ขอเสนอเครื่องมือ ที่ช่วยให้ HR บริหารจัดการการอบรมพนักงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วย Seed Solution…

work from home app

HOW EASY TO WFH สุดเวิร์คกับ JARVIZ: Petty Cash

HOW EASY TO WFH สุดเวิร์คกับ JARVIZ: Petty Cash Work Form Home(WFH) กลายเป็นเทรนด์การทำงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด เพราะด้วยวิกฤตโรคโควิด-19 กำลังระบาดในขณะนี้สร้างความเสียงหายให้กับเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทำให้ทุกองค์กรต้องพยายามปรับตัวให้ธุรกิจของตนเองยังคงดำเนินต่อไปได้ การทำงานแบบ Work Form Home(WFH) จำเป็นต้องมีโปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่นที่ทันสมัย ตอบโจทย์การใช้งาน ช่วยให้การทำงานง่ายและสะดวกขึ้น **************************************************************************************************************************** การเบิกค่าใช้จ่ายรายย่อย อย่างเช่น ค่าเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ติดต่อลูกค้า, ค่ารับรองลูกค้า, ค่าอุปกรณ์การทำงานต่างๆ หรือแม้แต่การเบิกค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน จะดีแค่ไหนหากมีแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนมาช่วยให้การเบิกค่าใช้จ่ายรายย่อยนี้เป็นเรื่องง่ายๆ Jarviz เป็นแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่มี Petty Cash หรือ ระบบเงินสดรายย่อย เป็นหนึ่งใน Feature หลัก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทั้งแบบทำงานที่ออฟฟิต และแบบ Work Form Home(WFH) **************************************************************************************************************************** Petty Cash หรือ ระบบเงินสดรายย่อย ของ Jarviz แยกการทำงานเป็น 2…

Azure Synapse Overview

Azure Synapse Overview Microsoft เปลี่ยน Package ใหม่ รวม เครื่องมือที่แยกเป็น ชิ้น ๆ ให้กลายเป็น ชุดใหม่ เรียกว่า Synapse โดยคุณสมบัติของ เครื่องมือตัวนี้จะประกอบด้วย จาก Package Synapse ที่เสนอ ณ. ปัจจุบันจะมีความสามารถรองรับข้อมูลที่ เป็น Structure และ Unstructured

Work from home app

HOW EASY TO WFH สุดเวิร์คกับ JARVIZ: Operation Log

HOW EASY TO WFH สุดเวิร์คกับ JARVIZ: Operation Log ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังคงอยู่ในขี้นวิกฤต การทำงานแบบ Work From Home (WFH) จึงเป็นทางรอดสำหรับผู้ประกอบการหรือบริษัทต่างๆ เพื่อให้การทำงานยังสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างไม่สะดุด การทำงานแบบ Work Form Home(WFH) หรือ “การทำงานที่บ้าน” จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาเป็นตัวช่วยหลักในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จะดีแค่ไหนหากเรามีแอปพลิเคชั่นที่ช่วยบันทึกข้อมูลการทำงานของพนักงานในแต่ละวัน ซึ่งส่งผลดีทั้งต่อพนักงานและบริษัท **************************************************************************************************************************** Jarviz เป็นแอปพลิเคชั่นที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การทำงานแบบ “Work Everywhere” หรือ “การทำงานได้ทุกที่” แน่นอนว่า Jarviz มี Feature สำหรับ Operation Log หรือ การบันทึกการทำงานของพนักงานในแต่ละวัน ซึ่งพนักงานสามารถทำได้ง่ายๆ ผ่าน Mobile Application โดยใน 1 วัน พนักงานสามารถกรอกรายการงานและรายละเอียดต่างๆ เพิ่มได้มากตามความต้องการ สามารถปรับแก้ไขหรือลบรายการงานได้ อีกทั้งยังสามารถ Save…

work from home app

How easy to WFH สุดเวิร์คกับ Jarviz: Leave Request

How easy to WFH สุดเวิร์คกับ Jarviz: Leave Request สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยยังอยู่ในขั้นวิกฤต แม้จะมีวัคซีนป้องกันแล้ว แต่คนไทยก็ยังได้รับวัคซีนกันอย่างไม่ทั่วถึงและอัตราการติดเชื้อดังกล่าวก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง การทำงานแบบ Work From Home (WFH) จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้ที่จะทำให้การทำงานของแต่ละองค์กรสามารถดำเนินต่อไปได้ การทำงานแบบ Work Form Home(WFH) หรือ “การทำงานที่บ้าน” ให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีโปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่นที่ทันสมัย ตรงกับการใช้งาน มาเป็นตัวช่วยในการทำงานให้ง่ายและสะดวกขึ้น **************************************************************************************************************************** Jarviz เป็นแอปพลิเคชั่นหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การทำงานที่มากกว่าการทำงานแบบ Work From Home แต่สามารถทำงานได้แบบ “Work Everywhere” หรือ สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ สำหรับ Feature  – Leave Request หรือ ระบบใบลาออนไลน์ สามารถช่วยเปลี่ยนวิธีการลางานในช่วง WFH ให้เป็นเรื่องง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน คือ…

work from home app

Check In – Check Out

Check In – Check Out จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือ โรค COVID-19 ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างแก่ทุกประเทศทั่วโลก ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ, การท่องเที่ยว, การศึกษา, วิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งทำให้ผู้ประกอบการหรือบริษัทต่างๆ ต้องมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้น การทำงานแบบ Work Form Home (WFH) หรือ “การทำงานที่บ้าน” จึงเป็นวิธีการทำงานที่ตอบโจทย์กับสถานการณ์โรคระบาดนี้มากที่สุด เพราะเป็นการช่วยรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ “Social Distancing” ลดการพบปะพูดคุย, ลดการรวมตัวของผู้คน และช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสนี้ได้เป็นอย่างดี แน่นอนว่าการจะทำงานแบบ Work Form Home (WFH) ให้มีประสิทธิภาพได้นั้น ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ส่วนตัวอย่างคอมพิวเตอร์, แลปท็อป, สมาร์ทโฟน, รวมถึงโปรแกรม และแอปพลิเคชั่นต่างๆ ด้วย เมื่อกล่าวถึง Feature สำคัญอันดับแรกสำหรับการทำงานแบบ Work Form Home(WFH) ก็คือ การ Check In…

ISO Document Office 365

ISO Document PowerApps Fusion ให้บริการ ISO Document บน Microsoft 365 สำหรับบริษัทที่ต้องการระบบ ISO ใช้งานง่าย ช่วยให้งานของ Document Control ทำได้ง่ายขึ้น โดยมี ความสามารถดังนี้ เอกสาร DAR ( Register New Document , Update Document , Cancel , Change Permission ) ระบบจัดเอกสารเอกสาร ISO ( ระบบค้นหา , ควบคุมการเข้าถึงเอกสาร , แจกจ่ายเอกสาร ) ข้อดีของการใช้ ISO Document on Microsoft 365 ไม่ต้องซื้อ Hardware สำหรับ Application ไม่ต้องซื้อ License…