Windows 365

Windows 365 คืออะไร Windows 365 คือ การให้บริการในรูปแบบใหม่จาก Microsoft ที่มาช่วยให้ IT สามารถ Support การทำงานของพนักงาน ในสถานะการณ์ WFH กันได้อย่างเต็มที่ และ พนักงานมีอิสระในการใช้เครื่องมือจะเลือกเป็น ยี่ห้อ หรือ OS อะไรก็ได้ เมื่อพนักงานต้องทำงาน ก็เพียง login เข้าระบบบริษัท หลังจากเข้าแล้ว ทุกอย่างที่เป็น App ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการทำงานพนักงานก็สามารถเรียกใช้ได้ทันที Windows 365 เป็นการทำงานบนคลาวด์ (Cloud PC) เสมือนยกคอมพิวเตอร์ที่มีตัวประมวลผล, หน่วยความจำ RAM และ อุปกรณ์เก็บข้อมูล (Storage Device) อยู่บนคลาวด์นั่นเอง ทำให้ใช้งานบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดย Windows 365 นั้นมีจุดเด่นที่การใช้งานบน โปรแกรมเปิดเว็บ หรือ เว็บเบราว์เซอร์ เพื่อเข้าถึง Cloud PC ของตัวเอง ซึ่งมีความแตกต่างจากบริการ Azure…

Knowledge Management

เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานด้วย KM

Knowledge Management คืออะไร ? เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานด้วย KM ปัจจุบันการจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรเริ่มให้ความสำคัญกันมากขึ้น เนื่องจากในทุกองค์กรมีความรู้ซ้อนอยู่มากมาย จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถรวบรวม และนำความรู้เหล่านั้นมาจัดการเป็น Knowledge Management กระบวนการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรที่ทุกคนสามารถเข้า   การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คือ การบริหารจัดการความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กร ทั้งจากทฤษฎี เอกสาร หรือตำราต่างๆ และทั้งจากตัวบุคคล ไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานต่างๆ มาบูรณาการเป็นระบบสารสนเทศ เพื่อให้ทุกคนภายในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเท่าเทียมกัน เป็นการช่วย เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานด้วย KM และนำไปสู่การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ความรู้แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Tacit Knowledge หรือ ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน: เป็นความรู้ส่วนตัวของแต่ละบุคคล เกิดจากพรสวรรค์หรือสัญชาตญาณ การเรียนรู้ หรือประสบการณ์ ซึ่งเป็นความรู้ที่ถ่ายทอดเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้ยาก แต่สามารถพัฒนาและแบ่งกันได้ นับเป็นความรู้ที่มีคุณค่ามาก และก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ Explicit Knowledge หรือ ความรู้ที่ชัดแจ้ง: เป็นหลักความรู้พื้นฐานที่สามารถค้นหาและศึกษาได้จากหนังสือ ตำรา…

AI Power Automate

วิธีสร้าง AI ด้วย Power Automate ระบบ AI ของ Power Automate จะมีหลายหมวดให้เลือกใช้ โดยสามารถเลือกตามประเภทที่ต้องการได้เลย เช่น ORC แปลงภาพเป็นตัวอักษร ( ใช้กับภาษาไทยได้ ) Speed to Text แปลงเสียงเป็นตัวอักษร Category Classification การจัดกลุ่มความความของข้อความ Entity Extraction การเข้าใจถึงเนื้อหาของข้อความ ว่าอยู่ในกลุ่มอะไร เช่น เป็น ชื่อประเทศ ที่อยู่ จำนวนเงิน Object Detection เข้าใจภาพว่าคืออะไร เช่น ภาพกล้วย ก็รู้ว่า ภาพกล้วย Prediction การคาดการณ์สิ่งที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น Fusion Service Fusion Solution เป็นผู้ให้บริการพัฒนาระบบ Application ตั้งแต่ปี 2005 และเป็น Microsoft Partner ตั้งแต่ปี…

Passwordless

Passwordless

Passwordless คืออะไร? การเข้าใช้งานระบบ หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ใดๆ ก็ตามในปัจจุบัน จำเป็นต้องยืนยันตัวตนการใช้งานผ่านการ Login ระบบด้วยการสร้าง Username และ Password ถือเป็นด่านทดสอบความปลอดภัยของข้อมูลด่านแรก ว่าจะไม่มีใครสามารถเข้าใช้งานแทนเราได้ แต่ปัญหามักจะเกิด เมื่อ Password ของเราถูกแฮค หรือถูกขโมย (Phishing) ซึ่งอาจเกิดจากการตั้งค่ารหัสที่ง่ายเกินไป หรือตัวผู้ใช้งานเองเกิดลืมรหัสผ่าน จนกรอกรหัสผิดซ้ำๆ ส่งผลให้ Account ล๊อค เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดสิ่งที่เรียกว่า “ 𝗣𝗮𝘀𝘀𝘄𝗼𝗿𝗱𝗹𝗲𝘀𝘀 (𝗠𝘂𝗹𝘁𝗶-𝗙𝗮𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗔𝘂𝘁𝗵𝗲𝗻𝘁𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻) ” หรือ การยืนยันตัวตนโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านขึ้น เช่น การใช้ One-Time Password (OTP) จาก SMS หรือ Authenticator Application ต่างๆ การใช้ Mobile Authenticator เช่น การใส่รหัส PIN, การตรวจสอบลายนิ้วมือ, การตรวจสอบ Face…

Electronic Signature

Electronic Signature

Electronic Signature การเลือกใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Signature ) ปัจจุบันได้มีการนำลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในองค์กร เพื่อทำให้การทำธุรกรรม การปฏิบัติงาน หรือสั่งการใดๆ ที่ต้องมีการลงลายมือชื่อสามารถทำได้โดยสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับทางกฎหมายเช่นเดียวกับการลงลายมือชื่อ ลงบนกระดาษอีกด้วย เนื่องจาก พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544[i]  ได้บัญญัติรับรอง ผลทางกฎหมายของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ ตามมาตรา 7 ซึ่งบัญญัติว่า “ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” และมาตรา 8 ก็บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้การใดต้องทำเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง ถ้าได้มีการจัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อความนั้นได้ทำเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีเอกสารมาแสดงแล้ว” พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ได้แบ่งประเภทของลายชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ แต่ทั้งนี้ เพื่อจะช่วยให้คนที่นำลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ ไปใช้ มีแนวทางในการใช้งานลายมือชื่อให้ครบองค์ประกอบตามกฎหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น ETDA จึงได้ออกข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยแนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Recommendation on…

GPS กับ Jarviz

GPS กับ Jarviz

ระบบ GPS กับ Jarviz ( ระบบบันทึกการทำงานนอก office ) ในสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 กับการทำงานแบบ Work from Home ตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการดำเนินชีวิต และการทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ระบบ GPS ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ช่วยให้การดำเนินชีวิต และการทำงานสะดวกยิ่งขึ้น GPS คืออะไร ? GPS ย่อมาจาก Global Positioning System คือ “ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก” โดยอาศัยการรับสัญญาณจากดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกไปยังเครื่องรับสัญญาณ GPS บนพื้นโลก ซึ่งสามารถคำนวณความเร็วและทิศทางแล้วนำมาใช้งานร่วมกับโปรแกรมแผนที่ เพื่อใช้ในการนำทางหรือติดตาม GPS ประกอบไปด้วยดาวเทียมจำนวน 24 ดวง ที่โคจรรอบโลกวันละ 2 ครั้ง หรือรอบละ 12 ชั่วโมง แต่ละดวงมีระยะห่างเท่าๆกัน ทําให้สามารถนําข้อมูลการรับสัญญาณ GPS ไปคํานวณหาตําแหน่งและความสูงได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงในทุกสภาพอากาศและทุกแห่งบนพื้นผิวโลก…

E-SignatureVSDigitalSignature

E-Signature VS Digital Signature

E-Signature VS Digital Signature วันนี้ Fusion Solution มีคำตอบ จากที่หลายๆ คนอาจสงสัยกันว่า E-Signature VS Digital Signature คืออะไร และแตกต่างกันอย่างไร? เป็นลายเซ็นแบบเดียวกันหรือไม่? มาค่ะ บทความนี้จะอธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจ พร้อมกันหรือยัง ถ้าพร้อม !!!! แล้วไปดูกันเลยค่ะ E-Signature คืออะไร ? E-Signature ย่อมาจาก Electronic Signature : หรือ เรียกกันว่า ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น สามารถใช้เป็นตัวเลข อักขระ อักษร หรือสัญลักษณ์ต่างๆ มาสร้างเป็นชุดข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และใช้เทคโนโลยีในการเข้ารหัสสำหรับยืนยันความเป็นเจ้าของ ทำให้มั่นใจ และตรวจสอบได้ Digital Signature คืออะไร ? ดิจิทัล ซิกเนเจอร์ : หรือ เรียกกันว่า ลายเซ็นดิจิทัล หมายถึง…

SeedKM ช่วย WFH ง่ายขึ้นได้อย่างไร

SeedKM ช่วย WFH ง่ายขึ้นได้อย่างไร

ร่วมค้นหาคำตอบไปกับเราว่า SeedKM ช่วย WFH ง่ายขึ้นได้อย่างไร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้เราทุกคนต่างต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตเป็นแบบ New Normal และทุกหน่วยงาน หรือทุกองค์กรต่างต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเป็นแบบ Work from Home เพื่อปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ที่สามารถช่วยลดการแพร่ระบาด ลดการติดเชื้อ และดำเนินกิจกรรมต่างๆต่อไปได้ การทำงาน Work from Home หรือ การทำงานที่บ้านให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีบทบาทในการทำงาน ทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ และโปรแกรมหรือ Application ที่รองรับการทำงานได้อย่างตรงจุด ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว และคุ้มค่ากับการลงทุน ขอแนะนำ SeedKM หนึ่งใน Application ที่ Fusion Solution เร่งเห็นประโยชน์และความสำคัญของการจัดการความรู้ภายในองค์กร(Knowledge Management) จึงได้ออกแบบมาสำหรับรองรับการทำงาน ที่เป็นทั้ง Storage หรือพื้นที่จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และเป็นทั้งช่องทางกระจายความรู้ต่างๆ สู่ทุกคนในองค์กร…

Jarviz ตัวช่วยลด Covid-19

Jarviz ตัวช่วยลด Covid-19

มาทำความรู้จัก Jarviz ตัวช่วยลด Covid-19 ไปพร้อมกันว่า สามารถช่วยได้จริงหรือไม่ ? อย่างไร ? ในวิกฤตการณ์โรคระบาด Covid-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ทำให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และยังคงมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆ สร้างความเสียหายและผลกระทบกับผู้คนทั่วโลกอย่างหนัก ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ต่างไปจากเดิม เพื่อความอยู่รอด และปลอดภัยจากการติดเชื้อ ด้วยวิถีชีวิตแบบ New Normal วิถีชีวิตแบบ New Normal วิถีชีวิตแบบ New Normal คือแนวทางการรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยทาง ศบค. มีการประกาศมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค Covid-19 ที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ได้แก่ สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเสมอ ต้องเว้นระยะห่าง 2 เมตร  ล้างมือบ่อยๆ พกเจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด หลีกเลี่ยงกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการป่วย ************************************************************************************************************************************************** Work from Home ด้วย Jarviz การปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตเป็นแบบใหม่ หรือ New…

e-Tax Invoice

e-Tax Invoice

e-Tax Invoice การจัดทำใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) โดยการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ตามประมวลรัษฎากร[i]  มาตรา 86 กำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดทำใบกำกับภาษี และสำเนาใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้า หรือการให้บริการทุกครั้ง และต้องจัดทำในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น พร้อมทั้งให้ส่งมอบใบกำกับภาษีนั้น แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ส่วนสำเนาใบกำกับภาษีให้เก็บรักษาไว้ตามมาตรา 87/3 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งการที่กฎหมายบังคับให้ต้องจัดทำใบกำกับภาษีในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น และต้องส่งมอบใบกำกับภาษีนั้นให้แก่ผู้ซื้อสินค้าด้วยนั้น ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการทําธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) จึงถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขอุปสรรคดังกล่าว เนื่องจากตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม[i] ได้บัญญัติรับรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้ ตามมาตรา 7 ว่า “ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพัน และการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใด เพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” และตามมาตรา 11 วรรคหนึ่ง ว่า “ห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการ พิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นใด เพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” ปัจจุบันกรมสรรพากร ได้มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากร(ฉบับที่ 15) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำ ส่งมอบ…