CRM Year 2020

CRM Year 2020 CRM Year 2020 ควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ขอนิยามตัว CRM ก่อน ว่าเป็นระบบการทำงานที่เกี่ยวกับการขาย แต่ไม่ใช่ระบบการออกบิล Invoice อะไรแบบนี้นะครับ เอกสารที่เกี่ยวข้องก็จะเป็น ใบเสนอราคา , PO ของ Customer แบบนี้ สำหรับคนที่เกี่ยว ก็ต้องเป็น Sales , Sales Manager , ฯลฯ พวกนี้เป็นพื้นฐานของระบบ CRM ตัวระบบเองเป้าหมาย คือ ทำให้ขายได้มากขึ้น การให้บริการดีขึ้น แบบนี้ แล้วในปี 2020 ระบบ CRM ควรมีบทบาทอะไรบ้าง เพราะโลกเปลี่ยนไปแล้วจากการขายแบบเดิม ๆ ตัว CRM เอง ก็ต้องเปลี่ยน ไปด้วยเช่นกัน ต้องให้บริการได้ถึง End User จากระบบเดิม ๆ ที่มี Roll…

Location Time Attendance

Location Time Attendance Location Time Attendance เกี่ยวกันอย่างไร ในยุคที่ ทุกอย่าง Online การทำงานที่ Office เป็นเรื่องที่หลายคนเบื่อ เพราะต้องเดินทางกันเป็น ชั่วโมง วันหนึ่ง อาจจะมากถึง 4 ชั่วโมง ก็ได้ ถ้าพนักงานสามารถทำงานที่บ้าน ( สำหรับพนักงานที่เป็นผู้ใหญ่ ) เราจะช่วยให้เค้ามีความสุขขึ้นมากแค่ไหน ดังนั้นระบบลงเวลาทำงานยุคใหม่ ยังไงก็ต้องถูกเปลี่ยนเป็น Mobile Time Attendance ที่สามารถระบุ เวลา สถานที่ ที่เราทำงานให้กับบริษัทได้รับรู้ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายของบริษัท เรื่องการจัดการพื้นที่ ลดค่าใช้จ่ายได้อีกมหาศาลด้วย สนใจ Mobile Time Attendance ติดต่อ

ตรวจสอบจัดซื้อ

การใช้ระบบ Data Analytic ในการตรวจสอบขั้นตอนจัดซื้อ เรามีแนวทางในการพิจารณาได้ 2 แบบ แนวลึก เทียบกิจกรรมนั้น กับ กิจกรรมใกล้เคียง และหาจุดที่เหมาะสม รวมถึงหาค่าความเบี่ยงเบนที่รับได้ แนวกว้าง คือ หาความสัมพันธ์ของกิจกรรมนั้น ๆ กับกิจกรรมที่เป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะเป็นการหาความขัดแย้งกันของเหตุและผล การพิจารณาแบบแนวกว้าง แนวทางการพิจารณาแบบ แนวกว้าง เช่น การหาความสัมพันธ์ของขบวนการ เช่น คำสั่งเพิ่มการผลิต -> ทำ PR สั่งซื้อวัตถุดิบ -> เทียบข้อเสนอ -> ออกคำสั่งซื้อ -> ส่งของ -> Stock เพิ่ม -> ชำระเงิน ซึ่งถ้าเราสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ จาก ต้นเหตุ ไปเป็นขบวนการต่าง ๆ ได้ เราจะพบว่าทุกอย่างต้องเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน ซึ่งถ้าพบว่าในขบวนการใดของข้อมูลที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นแบบไม่มีที่มา หรือ ขัดแย้งกันต้นเหตุ ในจุดในจุดหนึ่งของขบวนการ เราจะมองเห็นความผิดปกติได้ง่าย…

Permission levels in SharePoint

Permission levels in SharePoint หากคุณทำงานบน Site คุณกำลังทำงานภายใน site collection  ทุก site มีอยู่ใน site collection เราเรียก Site ระดับบนสุดเรียกว่า root site ภาพประกอบต่อไปนี้ของไซต์คอลเลกชันแสดงลำดับชั้นอย่างง่าย ๆ ของไซต์รายการและรายการ ขอบเขตสิทธิ์จะถูกกำหนดหมายเลขเริ่มต้นที่ระดับที่กว้างที่สุดซึ่งสามารถกำหนดสิทธิ์และสิ้นสุดในระดับที่แคบที่สุด (รายการเดียวในรายการ) Inheritance แนวคิดสำคัญที่ต้องเข้าใจคือการสืบทอดสิทธิ์ จากการออกแบบ Site และเนื้อหาทั้งหมดในคอลเลกชันจะสืบทอดการตั้งค่าการอนุญาตของรูทหรือไซต์ระดับบนสุด ซึ่งเป็นการกำหนดแบบที่ดีที่สุด เพราะลดความซับซ้อนในการกำหนดสิทธิ แต่ถ้าคุณกำหนดสิทธิ์เฉพาะให้กับ Site Library และรายการรายการเหล่านั้นจะไม่ได้รับการอนุญาตจากไซต์แม่ของพวกเขาอีกต่อไป นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสิทธิ์ภายในลำดับชั้น ผู้ดูแล site collection กำหนดค่าการอนุญาตสำหรับ Site Root สำหรับ site collection ทั้งหมด หากคุณเป็นเจ้าของ Site คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการอนุญาตสำหรับ Site ซึ่งจะหยุดการสืบทอดสิทธิ์สำหรับ site รายการและ library สืบทอดสิทธิ์จาก site ที่พวกเขาอยู่ หากคุณเป็นเจ้าของ site คุณสามารถหยุดการสืบทอดสิทธิ์และเปลี่ยนการตั้งค่าการอนุญาตสำหรับรายการหรือ…

Bot for service

Chat Bot สำหรับการให้บริการ เมื่อวานไปเจอลูกค้าต้องการระบบลาที่ทำด้วย Power Apps มาครับ ซึ่ง IT ได้รับคำสั่งมาให้พัฒนาระบบลาสำหรับพนักงานในบริษัท และ ด้วยเครื่องมือ Office 365 ที่มีอยู่ ประมาณ 500 แต่เค้ามีพนักงาน 6000 up ดังนั้นลักษณะการทำงานต้องเป็น ให้ตัวแทนเป็นคน key ข้อมูลการลาเอง โดยให้พนักงานมาแจ้งกับตัวแทน แล้วตัวแทนพิมพ์ข้อมูลให้ สาเหตุที่เลือก Power Apps เนื่องจาก มี License อยู่แล้ว ต้องการพัฒนาอย่างรวดเร็วและประหยัด มี Flow สำหรับขั้นตอนการ Approve ซึ่งหลังจากคุยสรุปกัน ผมรู้สึกว่า การสร้างด้วย Power Apps ไม่ได้ตอบโจทย์ เพราะ ต้องมีคน Key ให้ คนลาไม่สามารถรู้ผลการพิจารณา ดังนั้นผมจึงเสนอแนวทางให้ใช้ Bot ในการขอลาผ่านระบบ Line แทนครับ โดยการทำงานเป็นแบบนี้…

TOR Big Data-2

ขอบเขตการดําเนินงาน ผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคา (ผู้ขาย) ต้องดําเนินการวิเคราะห์ ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และกําหนดค่า (Configuration) ระบบ Big Data พร้อมทั้งอุปกรณ์และ/หรือระบบที่ได้มาตามสัญญานี้ รวมทั้งส่งมอบลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และเอกสารต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายใน 360 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 7.1 ผู้ขายต้องจัดให้มีการประชุมเริ่มงาน (Kickoff Meeting) เพื่อนําเสนอแผนการดําเนินงานของโครงการให้ พิจารณาก่อนการดําเนินงานจริงภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 7.2 ผู้ขายจะต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดทํา และออกแบบระบบ Big Data รวมทั้ง ระบบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานให้ รฟม. แบบเต็มเวลา โดยจะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 7.2.1 ด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data 7.2.2 ด้าน Data Scientist 7.2.3 ด้าน Data Analytic 7.2.4…

Demo Power BI Classification & Clustering

Power BI Classification & Clustering ใน Power BI มี Feature ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ที่หลากหลาย ที่นี่เรามาลองดูตัวอย่างของการเรียกใช้ Feature Classification & Clustering ประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Feature นี้ เช่น การนำไปวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ตัวอย่าง เช่น การหาลักษณะของลูกค้าที่ชอบสินค้าของเรา หรือ การเจาะลงไปอีกว่า ลูกค้าที่ชอบซื้อสินค้าของเรา ในช่วงวัน หยุด แบบนี้ จากข้อมูลที่ได้ ทำให้ เราสามารถวางแผนการตลาด การวางแผน ลงทุนประชาสัมพันธ์ ได้มีประสิทธิภาพ

Get Requirement for Estimate Budget

Get Requirement for Estimate Budget ตัวอย่างหัวข้อสำหรับ Phase Requirement เราสามารถแยกได้ออกเป็น 4 หัวข้อหลัก สำหรับการประเมินระยะเวลาในการพัฒนาระบบได้ดังนี้ โดยใน 4 หัวข้อที่ยกมา เป็นเรื่องของ Business Analysis ที่ต้องเป็นผู้เก็บข้อมูล Activity คือสิ่งที่ระบบต้องสามารถดำเนินการได้ เช่น ถ้าเป็นระบบรับเงิน ก็ต้องมีหน้าจอสำหรับบันทึกการรับเงิน Process หมายถึง ขั้นตอนการดำเนินงานของระบบ หรือ คนที่เกี่ยวข้องการการทำงานใน Activity ดังกล่าว Executed หมายถึง การทำงานหลังบ้านของระบบ โดยเป็นการทำงานแบบ Auto เช่น การนำผลที่ได้จากการบันทึก มาทำงาน โอนเข้าไปในอีกระบบหนึ่ง Output หมายถึง ผลที่ได้จากการทำงานของระบบ เช่น report , เอกสารหลักฐาน ทั้ง 4 หัวข้อเป็นหัวข้อหลัก ๆ แต่ในแต่ละข้อก็ยังมีรายละเอียดที่ต้องลงลึกไปอีก ดังนั้นสำหรับโครงการที่มักเขียน แผนงานว่าจะให้สรุป Requirement…