CRM Year 2020

CRM Year 2020 CRM Year 2020 ควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ขอนิยามตัว CRM ก่อน ว่าเป็นระบบการทำงานที่เกี่ยวกับการขาย แต่ไม่ใช่ระบบการออกบิล Invoice อะไรแบบนี้นะครับ เอกสารที่เกี่ยวข้องก็จะเป็น ใบเสนอราคา , PO ของ Customer แบบนี้ สำหรับคนที่เกี่ยว ก็ต้องเป็น Sales , Sales Manager , ฯลฯ พวกนี้เป็นพื้นฐานของระบบ CRM ตัวระบบเองเป้าหมาย คือ ทำให้ขายได้มากขึ้น การให้บริการดีขึ้น แบบนี้ แล้วในปี 2020 ระบบ CRM ควรมีบทบาทอะไรบ้าง เพราะโลกเปลี่ยนไปแล้วจากการขายแบบเดิม ๆ ตัว CRM เอง ก็ต้องเปลี่ยน ไปด้วยเช่นกัน ต้องให้บริการได้ถึง End User จากระบบเดิม ๆ ที่มี Roll…