AI

AI AI คือ (Artificial Intelligence: AI)  ซึ่งจากรายงานผลสำรวจความคิดเห็นของซีอีโอทั่วโลก ของ PwC ยังพบด้วยว่า 85% ของผู้บริหารเชื่อมั่นว่า AI จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญภายในอีก 5 ปีข้างหน้า ตัวอย่างของ AI การเรียกใช้ AI จาก Microsoft มาให้บริการ ChatBot อย่างเช่น ChatGPT เราสามารถเรียกมาใช้งานได้แบบง่ายๆ โดยค่าใช้จ่าย ไม่ถึงเดือนละ 1000 บาท จะพบว่าการที่บริษัทจะนำ AI มาใช้งาน ณ.ปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะจากบริการ Cloud เราไม่จำเป็นต้องมี Server ในการทดสอบการใช้งานเลย การใช้งาน AI กับการตลาด ปัจจุบัน AI มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากในการนำเสนอสินค้าของบริษัท ตัวอย่าง เช่น Shopee Layada ทั้ง 2 รายใหญ่ของประเทศไทย ก็มีระบบ AI ในการช่วย…