AI in Microsoft 365

AI Workflow

AI – Workflow AI หรือ ระบบการทำงานอัตโนมัติ เมื่อมาทำงานร่วมกับ Workflow จะได้สิ่งที่มีประโยชน์ต่อการทำงานอย่างไร อะไรจะเปลี่ยนไปเมื่อเราผสมเอา AI เป็นส่วนหนึ่งในระบบ Workflow ระบบ Workflow Workflow มีการพัฒนาขึ้นอย่างมาก ในการทำงาน ณ. ปัจจุบัน จากการส่งแบบ Form และข้อมูลต่าง ๆ จากแผนกหนึ่งไปอีกแผนกหนึ่ง ด้วย กระดาษ เราเปลี่ยนมาเป็น Digital แทน ที่เราเห็นชัด ๆ ก็คือการส่ง Mail และ มีการพัฒนาจาก Mail มาเป็น Workflow ที่ควบคุมการไหลของข้อมูลให้ ตามเงื่อนไขที่เรากำหนด ผลจาก Workflow ที่เรามี ณ. ปัจจุบันทำให้เราได้ระบบงานที่ ชัดเจน ตรวจลำดับขั้นตอนการทำงานได้ง่าย รู้ว่างานอยู่ที่ไหน กำลังทำอะไร ระบบ AI AI ณ. ปัจจุบัน…