Enterprise Document Management (EDM)

Enterprise Document Management (EDM)

Enterprise Document Management หรือ EDM Enterprise Document Management หรือ EDM หมายถึง หนึ่งในเครื่องมือการจัดเก็บเอกสารภายในองค์กรให้อยู่ในรูปแบบ Digital Transformation สามารถค้นหา และเข้าถึงเอกสารได้สะดวก รวดเร็ว แถมยังควบคุมเวอร์ชั่นของเอกสารได้ วัตถุประสงค์ของ Enterprise Document Management สำหรับองค์กรที่ต้องการจัดการเอกสาร และข้อมูลต่างๆ ให้ค้นหาสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมีเครื่องมือ Metadata และ Microsoft 365 เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาเพื่อเพิ่มมาตรฐานให้แก่องค์กร สำหรับองค์กรที่ต้องการปรับเปลี่ยน และลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสารรูปแบบกระดาษ เป็นจัดเก็บเอกสารในรูปแบบดิจิทัลแทน (paperless) ซึ่งประหยัด จัดเก็บได้ดี และค้นหาได้ง่ายกว่าเดิม สำหรับองค์กรที่ต้องการเครื่องมือที่มีมาตรฐาน และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของบริษัทได้อย่างปลอดภัย เช่น มีการรักษาความลับของข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล และการยืนยันตัวตน เป็นต้น สำหรับองค์กรที่ต้องการจัดเก็บเอกสารขององค์กรให้เกิดเป็นองค์ความรู้ (knowledge management) เพื่อประโยชน์ที่เกิดแก่กลุ่มธุรกิจ และบุคคลภายในองค์กร สำหรับองค์กรที่ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้เป็นแบบ Automation…