Free Jarviz Standard Feature

Free Jarviz Standard Feature

Free Jarviz Standard Feature ทางบริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด เล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19 เพื่อช่วยเหลือทุกๆ องค์กรในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ และต้องอาศัยความเกื้อกูล ความร่วมมือซึ่งกันและกัน บริษัทฯ จึงให้โปรแกรม Jarviz ยังคงรักษาการให้บริการ Standard Feature แบบไม่เสียค่าบริการใดๆ Free Jarviz Standard Feature เพื่อช่วยหน่วยงาน ทั้ง ภาคเอกชน ภาครัฐ ผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงธุรกิจขนาดกลาง และขนาดใหญ่ (SME) ต่างๆ ******************************************************************************************************************************* สิ่งที่มีในบริการ Standard Feature ฟีเจอร์ Check in – outหนึ่งในฟีเจอร์เพื่อตอบโจทย์การทำงานแบบ “Work Everywhere” หรือ “การทำงานที่ไหนก็ได้” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านหรือที่ไหนๆ ก็สามารถทำงานได้ทุกที่ เพราะ Jarviz มี Feature สำหรับการ Check In/Check Out ง่ายๆ ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยการถ่ายรูปยืนยันสถานที่จริง และเก็บพิกัดละติจูด-ลองติจูดแบบ…

มาตรฐาน IFRS

มาตรฐาน IFRS

มาตรฐาน IFRS มาตรฐานสากลรายงานทางการเงิน (IFRS) คืออะไร มาตรฐาน IFRS คือ มาตรฐานสากลเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ซึ่งได้ระบุกฏพื้นฐานขึ้น เพื่อให้งบการเงินทั่วโลกมีรูปแบบที่มีความสอดคล้อง โปร่งใส และเปรียบเทียบได้ มาตรฐานดังกล่าวของ IFRS นี้ ถูกประกาศโดย IASB (คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ) ซึ่งกำหนดว่าบริษัทต่างๆ จะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างในการรายงานบัญชี นิยามรูปแบบของรายการธุรกรรม และเหตุการณ์อื่นๆ ที่ส่งผลกระทบทางการเงิน IFRS จึงถูกประกาศเพื่อสร้างภาษาบัญชีที่เป็นสากล เพื่อให้ธุรกิจ และงบการเงินสามารถเป็นไปได้อย่างสอดคล้อง และไว้ใจได้จากบริษัทสู่บริษัท และจากประเทศสู่ประเทศ เกร็ดความรู้ มาตรฐานสากลรายงานทางการเงิน (IFRS) ถูกประกาศเพื่อนำมาซึ่งความสอดคล้องในการมีมาตรฐานทางบัญชีและทางปฏิบัติซึ่งสามารถปฏิบัติใช้ได้กับทุกบริษัทและทุกประเทศ มาตรฐานสากลรายงานทางการเงิน (IFRS) ถูกประกาศโดย IASB (คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ) ในการรายงานบัญชี นิยามรูปแบบของรายการธุรกรรมและ เหตุการณ์อื่นๆ ที่ส่งผลกระทบทางการเงิน มาตรฐานนี้ส่งผลดีต่อบริษัทและบุคคลในการมีความโปร่งใสภายในองค์กรที่มากขึ้นข้อเสียของ IFRS คือมันไม่เป็นสากลเนื่องจากสหรัฐอเมริกาใช้มาตรฐาน GAAP และอีกหลายประเทศใช้มาตรฐานอื่นๆ ทำความเข้าใจมาตรฐานสากลรายงานทางการเงิน (IFRS) IFRS ถูกออกแบบมาให้นำมาซึ่งความสอดคล้องของภาษาทางบัญชีหลักปฏิบัติ และงบการเงิน เพื่อช่วยธุรกิจ และผู้ลงทุนสามารถตัดสินใจ…