TOR Big Data-2

ขอบเขตการดําเนินงาน ผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคา (ผู้ขาย) ต้องดําเนินการวิเคราะห์ ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และกําหนดค่า (Configuration) ระบบ Big Data พร้อมทั้งอุปกรณ์และ/หรือระบบที่ได้มาตามสัญญานี้ รวมทั้งส่งมอบลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และเอกสารต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายใน 360 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 7.1 ผู้ขายต้องจัดให้มีการประชุมเริ่มงาน (Kickoff Meeting) เพื่อนําเสนอแผนการดําเนินงานของโครงการให้ พิจารณาก่อนการดําเนินงานจริงภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 7.2 ผู้ขายจะต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดทํา และออกแบบระบบ Big Data รวมทั้ง ระบบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานให้ รฟม. แบบเต็มเวลา โดยจะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 7.2.1 ด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data 7.2.2 ด้าน Data Scientist 7.2.3 ด้าน Data Analytic 7.2.4…