Demo Power BI Classification & Clustering

Power BI Classification & Clustering ใน Power BI มี Feature ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ที่หลากหลาย ที่นี่เรามาลองดูตัวอย่างของการเรียกใช้ Feature Classification & Clustering ประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Feature นี้ เช่น การนำไปวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ตัวอย่าง เช่น การหาลักษณะของลูกค้าที่ชอบสินค้าของเรา หรือ การเจาะลงไปอีกว่า ลูกค้าที่ชอบซื้อสินค้าของเรา ในช่วงวัน หยุด แบบนี้ จากข้อมูลที่ได้ ทำให้ เราสามารถวางแผนการตลาด การวางแผน ลงทุนประชาสัมพันธ์ ได้มีประสิทธิภาพ

Get Requirement for Estimate Budget

Get Requirement for Estimate Budget ตัวอย่างหัวข้อสำหรับ Phase Requirement เราสามารถแยกได้ออกเป็น 4 หัวข้อหลัก สำหรับการประเมินระยะเวลาในการพัฒนาระบบได้ดังนี้ โดยใน 4 หัวข้อที่ยกมา เป็นเรื่องของ Business Analysis ที่ต้องเป็นผู้เก็บข้อมูล Activity คือสิ่งที่ระบบต้องสามารถดำเนินการได้ เช่น ถ้าเป็นระบบรับเงิน ก็ต้องมีหน้าจอสำหรับบันทึกการรับเงิน Process หมายถึง ขั้นตอนการดำเนินงานของระบบ หรือ คนที่เกี่ยวข้องการการทำงานใน Activity ดังกล่าว Executed หมายถึง การทำงานหลังบ้านของระบบ โดยเป็นการทำงานแบบ Auto เช่น การนำผลที่ได้จากการบันทึก มาทำงาน โอนเข้าไปในอีกระบบหนึ่ง Output หมายถึง ผลที่ได้จากการทำงานของระบบ เช่น report , เอกสารหลักฐาน ทั้ง 4 หัวข้อเป็นหัวข้อหลัก ๆ แต่ในแต่ละข้อก็ยังมีรายละเอียดที่ต้องลงลึกไปอีก ดังนั้นสำหรับโครงการที่มักเขียน แผนงานว่าจะให้สรุป Requirement…