OpenAI

Voice Analytic

Voice Analytic Solution Voice Analytic คือ เครื่องมือในการวิเคราะห์ เสียง แล้วนำข้อมูลจากเสียงที่วิเคราะห์มาแยกเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องการ แล้วนำไปบันทึกลง Database รูปแบบการทำงานตาม Diagram รูปแบบการให้บริการ เป็นการคิดค่าบริการแบบรายเดือน โดยจะแยกเป็นค่าบริการ และ ค่าเช่าใช้ระบบ OpenAI สำหรับการบริการจะประกอบด้วย Update Prompt สำหรับให้ระบบรู้ว่าต้องการเน้นที่ข้อมูลชุดไหนในการพูดคุย Monitor and Report ข้อมูลการทำงานทั้งหมด Update คุณสมบัติของระบบ Voice Analytic ต้องการถามรายละเอียด Click Line@Fusionsolution หรือ Scan QR ด้านล่าง หมายเหตุ ระบบการตอบจะเป็นระบบอัตโนมัติผ่าน ChatGPT ที่อบรมมาสำหรับ Support สินค้า Microsoft และ บริการของ Fusion Development Tool Azure Cogintive Service ในปัจจุบันนี้ องค์กรต่าง ๆ เริ่มให้ความสนใจในด้านของปัญญาประดิษฐ์…