Serverless

Serverless Serverless คือ Cloud computing ที่สามารถเรียกใช้งานแอปพลิเคชันและบริการต่างๆ โดยไม่ต้องจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ (Cloud Infrastructure) เอง สามารถใช้บริการการประมวลผล (Compute) จากผู้ให้บริการ Cloud ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การใช้งานที่เป็นแบบเช่าใช้ ไม่จำเป็นต้องลงทุนจำนวนมาก เหมาะมากสำหรับงานที่พึ่งเริ่มต้น สามารถควบคุมงบประมาณได้ง่าย Fusion Solution ให้บริการ Azure Serverless ช่วยคุณลดค่าใช้จ่าย Server เรายินดีทำการ Estimate ค่าใช้จ่ายให้ก่อนดำเนินการ ประโยชน์จากการใช้งานบริการ Serverless ช่องทางการใช้ Serverless Kubeless และ Fission – เป็น Open Source FaaS ที่ Run ด้วย KubernetesGoogle App Engine – เปิดตัวในปี 2008 โดยมีหนึ่งในลูกค้าชื่อดังใช้งานคือ Snapchat ภาษาที่รองรับมีแค่ Python ณ เวลานั้น แต่ปัจจบุันสามารถใช้งานได้หลากหลายภาษาแล้ว…