Design Dashboard

Design Dashboard Design Dashboard มีแนวทางในการออกแบบ Dashboard สำหรับผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มยังไงบ้าง และทำให้ได้ประโยชน์สูงสุดยังไง เนื้อหาของบทความต่อไปนี้ จะเป็นแนวคิดในการออกแบบระบบ สำหรับทุกหน่วยงานที่มีเครื่องมือ Power BI อยู่แล้วและต้องการสร้าง Dashboard สำหรับขึ้นมาใช้งานเอง เนื้อหาของบทความนี้จะไม่รวมถึง วิธีในการดึงข้อมูล เราจะอยู่บนสมมุติฐานว่า เราได้ข้อมูลมาครบถ้วนแล้ว กรณี Design Dashboard สำหรับ Sales Department กำหนด User ที่ต้องการใช้งาน เช่น เป็น Sales Account , Sales Manager , Sales Director เพราะมุมมองของแต่ละตำแหน่งไม่เหมือนกัน กำหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อกำหนดขอบเขตของข้อมูลที่ต้องดูแล เช่น เป็น Sales Manager ดูแลภาคกลาง ดังนั้นข้อมูลจึงเป็นของภาคกลาง กำหนดหัวข้อ KPI หรือ เป้าหมายในการทำงาน จะสามารถ Focus…