Text Cognitive Service

การตรวจจับภาษาด้วย Azure Cognitive Service Language detection คือการตรวจจับภาษาว่าภาษาที่ได้รับเข้ามานั่นเป็นภาษาอะไร เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ ของ Azure Cognitive Service for Language ซึ่งเป็นชุดของ Machine Learning และอัลกอริทึม AI บนคลาวด์สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน การตรวจหาภาษาสามารถตรวจจับภาษาที่เขียนในเอกสาร และส่งกลับรหัสภาษาสำหรับภาษา ตัวแปร ภาษาถิ่น และภาษาภูมิภาค/วัฒนธรรมบางภาษา โดยภาษาที่ Azure Cognitive Service รองรับสำหรับ Language detection ณ ปัจจุบัน มีอยู่ประมาณ 115 ภาษา เช่น อังกฤษ จีน กัมพูชา เช็ก ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮินดี อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น อิตาลี เกาหลี ละติน รัสเซีย ลาว รวมถึงไทยด้วย ตัวอย่างการใช้งาน อ้างอิง…