Predictive Maintenance

Predictive Maintenance Predictive Maintenance คือ มักจะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องมาจากการบำรุงรักษาตามสภาพหรือเชิงคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากระบบการตรวจวัดและเฝ้าระวัง จะถูกเก็บสะสมและนำมาวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดอาการเสียหายของเครื่องจักรในอนาคต ชนิดและรูปแบบของข้อมูลอาจเปลี่ยนไปตามประเภท และการใช้งานเครื่องจักร ข้อดีของการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์คือ ความสามารถในการวางแผนการหยุดเครื่องจักรเพื่อซ่อมบำรุงได้ก่อนที่เครื่องจักรนั้นจะแสดงอาการเสียหายออกมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการคงคุณลักษณะของชิ้นงานที่ถูกผลิตออกมาจากเครื่องจักรนั้น เป็นการลดความเสี่ยงของการถูกคัดออกของชิ้นงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ช่วยลดต้นทุนของเสียของสายการผลิต ความสำเร็จของการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์เกิดจากการเก็บข้อมูลจากเครื่องจักรอย่างถูกต้องและเพียงพอ ต้องมีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ หรือโดยระบบเครื่องมือพิเศษ วิธีการทำ การรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT การที่เราจะทำ Predictive Maintenance ได้นั้นจะเห็นว่าต้องมีการรวบรวมข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งขบวนการรวมข้อมูล จะเป็นไปได้ก็ต้องอาศัยอุปกรณ์ IoT เป็นตัววัดค่าต่างๆ ที่เราต้องการ หลังจากเราได้ข้อมูลมาแล้วการนำข้อมูลไปจัดเก็บ และ วิเคราะห์ เป็นอีกเรื่องที่ต้องมีระบบมารองรับ ระบบ Azure IoT สามารถจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT ด้วยการทำ Config ที่ใช้เวลาไม่มาก ประหยัดค่าใช้จ่าย ระบบ AI ( Machine Learning ) จะมาช่วยนำเข้อมูลที่เก็บไว้มาทำการวิเคราะห์ต่อไป IoT (Internet of…

Preventive Maintenance

Preventive Maintenance Preventive Maintenance คือ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เป็นหนึ่งในรูปแบบการดูแลสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในโรงงาน ที่ใช้การตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆ ตามเวลาที่มีการกำหนดเอาไว้ เป้าหมายของการทำ Preventive Maintenance Replace worn Components before they fail : การตรวจสอบชิ้นส่วนและเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะเสียหายจนหยุดการทำงาน Clear and restore components before performance degrades : ทำความสะอาดและตรวจสอบการติดตั้ง เพื่อคงประสิทธิภาพการทำงานให้คงที่ Avoid the consequences of component of system failure : ป้องการส่วนประกอบต่าง ๆ จากการที่ระบบทำงานผิดพลาด Improve reliability and predictability : เพิ่มอายุการทำงานของอุปกรณ์ Train experts on proper procedure and…

Maintenance Solution

Maintenance Solution การบริหารจัดการ Maintenance อุปกรณ์ต่าง ๆ ถือว่าเป็นงาน Service ที่จำเป็นในทุกโรงงานที่ต้องมีทีม ที่ทำหน้าที่เรื่องนี้โดยตรง การจัดการข้อมูลเกี่ยวกับ Maintenance มีความสำคัญอย่างมาก Fusion ขอเสนอระบบการจัดการเกี่ยวกับบำรุงรักษา โดยใช้ Power Platform ที่มาพร้อมกับ Microsoft 365 ที่สามารถช่วยคุณในการ ทำระบบบันทึกข้อมูลการทำงานและการบริหารจัดการขั้นตอนการทำงานแบบ Automatic การจัดการข้อมูลการแจ้งซ่อม เริ่มจากระบบสามารถรองรับการแจ้งปัญหาจากหลายช่องทาง เช่น E-mail , Microsoft Form และจาก Web Apps ที่เปิดให้ทุกคนสามารถแจ้งได้ เมื่อระบบมีการแจ้งเข้ามาในช่องทางต่าง ๆ จะใช้ Microsoft Power Automate รับข้อมูล และนำมากรอกใน E-Form เพื่อส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในการทำงานในลำดับต่อไป ซึ่งตัวอย่าง Solution นี้ใช้ Microsoft 365 ในการพัฒนาขึ้น สำหรับบริษัทที่มี License อยู่แล้ว สามารถใช้…

Lead Score

Lead Score ระบบ CRM จะมี Feature เรื่องการประเมิน Lead ที่เข้ามาเราต้องมีการให้คะแนน เพื่อให้ Sales สามารถวางแผนการติดต่อได้อย่างเหมาะสม ระบบนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะขบวนการหา Lead เรามีโอกาสที่ Lead จะไม่มีคุณภาพ ซึ่งอาจจะเกิดจาก Marketing ออก Promotion เพื่อดึงดูด Lead ซึ่งแน่นอนว่าคนที่ไม่ใช่ตัวจริง แต่สนใจ Promotion ก็ติดเข้ามาด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีขบวนการกรอกข้อมูล ก็คือการประเมินคะแนนของ Lead นี้เอง ระบบที่สามารถประเมิน คะแนนของแต่ละ Lead จะมาจากข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกบันทึกได้ ซึ่งมีตั้งแต่ การบันทึกข้อมูลที่ครบถ้วน ความเร็วในการโต้ตอบ สถานะของ Lead ลักษณะการ Respond มูลค่าของ Lead ข้อมูลต่างๆ สามารถนำมาเป็น ข้อมูล เพื่อส่งต่อให้ระบบ Automate นำไปทำงานแบบอัตโนมัติต่อไป Lead Management Capture…