ข้อมูลคืออะไร

ข้อมูลคืออะไร ทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดของ องค์กรปัจจุบัน ไม่ใช่ location หรือ บุคคล แต่คือ ข้อมูลที่สะสมไว้อย่างเป็นระบบ เพราะข้อมูลไม่สามารถสร้างได้ภายในระยะเวลาสั้นๆ แต่ต้องสะสม ใช้เวลาอย่างมหาศาล การทำข้อมูลหาย บางทีอาจจะหมายถึง การต้องปิดกิจการเลยทีเดียว ข้อมูล (data) คือ หน่วยหรือกลุ่มของข้อเท็จจริง (fact) ที่ยังไม่ได้ถูกจัดการ  การได้มาซึ่งข้อมูลมี หลายวิธี เช่น การสร้าง (create) การการวัดผล (measure)  การเก็บ/รวบรวม (collect)  การสังเกต (observe) สำหรับข้อมูล Data นั้น เมื่อผ่านขบวนการในการจัดการให้ข้อมูลเป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่ เราจะเรียก ข้อมูลนั้นว่า สารสนเทศ Information ตัวอย่างการ นำ data มาแปลงเป็น Information ที่เราพบเห็นได้ง่าย ๆ คือ Power BI ที่สรุปออกมาเป็น Dashboard ชนิดของข้อมูล สามารถแบบออกมาได้…