Cloud คือ

Cloud คือ Cloud ในความหมาย เกี่ยวกับ IT คือ ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่ขยายตัวได้ไม่จำกัด และมีความเสถียรสูงกว่าระบบ Computer ที่ใช้งานตามหน่วยงานทั่วไป ประวัติความเป็นมาของระบบ Cloud computing เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในวงการไอทีตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1990 โดย เทียบ Server & Cloud ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีของประเทศไทย ในหมวด computer พบว่า การหาข้อมูลของ Server & Cloud เริ่มเข้ามาใกล้เคียงกันมากขึ้น และในทิศทางที่ Server กำลังลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ตัว Cloud เองก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆ เป็นการแสดงถึงทิศทางที่ชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงในเชิง technology พื้นฐาน ประเภทของ Cloud แบ่งได้เป็น 3 แบบหลัก ๆ ดังนี้ รูปแบบการให้บริการของ Cloud แบ่งออกได้เป็น 4 แบบดังนี้ สรุปของดีและข้อเสีย…