Machine learning คือ

Machine learning คือ Machine learning คือ อะไร พูดแบบง่าย ๆ คือ “การเรียนรู้ของโปรแกรมด้วยตัวเอง” เช่น การแปลงภาพเป็น Text การแปลงเสียงเป็นตัวอักษร หรือ การเรียนรู้เรื่องในอดีตแล้วคาดการณ์อนาคต แบบนี้ ส่วนประกอบที่สำคัญ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1. ข้อมูล 2. Data Model ข้อมูล สำหรับ ML คือ ข้อมูล Transaction ของรายการที่เราสนใจ เช่น อุณหภูมิในแต่ละวัน หรือ รายการขายสินค้าของบริษัท ที่มีจำนวนมากพอ สำหรับส่งให้ Data Model ในการวิเคราะห์ต่อไป Data Model คือ ขบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ แต่ในปัจจุบัน เราอาจจะไม่ได้เห็นว่าเป็นสูตรคณิตศาสตร์ เพราะมันถูกแปลงมาให้อยู่ในรูปแบบของ Flow แล้ว เช่น…