GPS กับ Jarviz

GPS กับ Jarviz

ระบบ GPS กับ Jarviz ( ระบบบันทึกการทำงานนอก office ) ในสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 กับการทำงานแบบ Work from Home ตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการดำเนินชีวิต และการทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ระบบ GPS ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ช่วยให้การดำเนินชีวิต และการทำงานสะดวกยิ่งขึ้น GPS คืออะไร ? GPS ย่อมาจาก Global Positioning System คือ “ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก” โดยอาศัยการรับสัญญาณจากดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกไปยังเครื่องรับสัญญาณ GPS บนพื้นโลก ซึ่งสามารถคำนวณความเร็วและทิศทางแล้วนำมาใช้งานร่วมกับโปรแกรมแผนที่ เพื่อใช้ในการนำทางหรือติดตาม GPS ประกอบไปด้วยดาวเทียมจำนวน 24 ดวง ที่โคจรรอบโลกวันละ 2 ครั้ง หรือรอบละ 12 ชั่วโมง แต่ละดวงมีระยะห่างเท่าๆกัน ทําให้สามารถนําข้อมูลการรับสัญญาณ GPS ไปคํานวณหาตําแหน่งและความสูงได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงในทุกสภาพอากาศและทุกแห่งบนพื้นผิวโลก…