KPI Key Performance Indicator

KPI คือ “ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ” เป็นตัววัดคุณค่าที่ประเมินผลออกมาเป็นตัวเลข/จำนวน/ปริมาณได้ชัดเจนและแสดงให้เห็นว่าบริษัทหรือพนักงานนั้นมีศักยภาพเพียงไร หรือประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งการทำสามารถใช้เครื่องมือ Power BI ในการทำได้อย่างรวดเร็ว และ ประหยัดค่าใช้ง่ายเนื่องจากเป็น License แบบฟรีอีกด้วย KPI ที่ดีควรเป็นอย่างไร อย่างแรกคือ ต้องเข้าใจว่า ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ไม่ใช่รายงานประจำวัน ข้อมูลที่นำมาแสดงต้อง น้อย และไม่สับสน แสดงเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน ส่วนในเรื่องข้อมูลดิบในการทำงานและเป็นต้นทางของข้อมูลนั้นไม่จำเป็นต้องนำมาเสนอในระดับ Dashboard การกำหนด ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ควรมีผลต่อผลตอบแทนพนักงาน จะช่วยให้พนักงานใส่ใจในเป้าหมายมากขึ้น ต้องวัดได้ บางเรื่องถ้าวัดไม่ได้ไม่ควรเอามาเป็นเป้าหมาย เพราะจะทำให้สับสน เป้าหมายในทุกระดับชั้นควรมีความสัมพันธ์กัน จะทำให้ทุกระดับในการทำงานมีเป้าหมายการทำงานที่สอดคล้อง ตัวอย่างรูปแบบดัชนีชี้วัดความสำเร็จของแต่ละแผนก จะมีหัวข้อที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับภาระกิจของแต่ละแผนก แผนกขาย หรือ การตลาด มูลค่ายอดขาย จำนวนสินค้า (ชิ้น/ประเภท) จำนวนรายของลูกค้าใหม่ จำนวนรายของลูกค้าใหม่ที่เข้าเยี่ยม ฝ่ายผลิต % Combined Yield % Reject % Rework % Reprocess…