SeedKM

ระบบจัดการความรู้

ทำไมต้องมีการจัดการความรู้​ การจัดการความรู้ (Knowledge Management เรียกสั้นๆว่า KM) คือ การบริหารจัดการความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กร ทั้งความรู้จากในทฤษฎี เอกสาร หรือตำราต่างๆ และความรู้ที่กระจายอยู่ภายในตัวบุคคล มาบูรณาการเป็นระบบสารสนเทศ เพื่อให้ทุกคนภายในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองได้ เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จนนำไปสู่การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ขององค์กร ปัญหาของ HR ในการอบรมพนักงาน มาตรฐานความรู้ในการอบรมไม่เหมือนกัน ทั้งที่หัวข้อ/เนื้อหาเป็นเรื่องเดียวกัน สิ้นเปลืองทรัพยากรในการอบรม เช่น แรงงานบุคคล สถานที่ เวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารประกอบการอบรม เป็นต้น ต้องจัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม ผู้เข้าอบรมได้รับข้อมูลความรู้ไม่เท่าเทียมกัน เช่น อาจเกิดจากเข้าอบรมไม่ทัน, ไม่เข้าใจแต่ไม่กล้าถาม, ปัญหาทางเทคนิคของอุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น มีเวลาจำกัด ทำให้ได้รับข้อมูลที่จำเป็นและสำคัญไม่ครบถ้วน พนักงานขาดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วัดผลประเมินการอบรมได้ยาก ผลที่ได้จากการจัดการความรู้ ผลผลิต : มีการปรับเปลี่ยน พัฒนาผลผลิตให้ดีขึ้น และได้นวัตกรรมใหม่ๆ บุคลากร : มีการเรียนรู้ และพัฒนาเป็นบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ในองค์กร : มีการจัดระเบียบรวบรวมอย่างเป็นระบบ พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที องค์กร…

Data Security

Data Security

Data Security คืออะไร เหตุใดจึงมีความสำคัญต่อองค์กร เมื่อเทคโนโลยีมีความทันสมัยมากขึ้น แน่นอนว่าภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ก็พัฒนา และมีความซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ไวรัส แรนซัมแวร์ และการหลอกลวงแบบฟิชชิ่ง สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ถูกบุกรุก หรือ ถูกทำลาย นั่นคือ คุณต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมกับการช่วยปกป้องอุปกรณ์ ข้อมูลส่วนบุคคล และไฟล์ของคุณ Data Security หรือ ความปลอดภัยของข้อมูล จึงเข้ามาทำหน้าที่สร้างความมั่นใจในความถูกต้องของข้อมูล ว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และพร้อมใช้งานสำหรับผู้มีสิทธิ์รับอนุญาตเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ ******************************************************************************************************************************* ทำไมการป้องกันข้อมูลจึงสำคัญ Microsoft เล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้ จึงได้เพิ่มความสามารถในการป้องกันข้อมูล O365 ขั้นสูงรูปแบบใหม่ๆ ให้สมาชิก Office 365 Home และ Office 365 Personal หรือ ชื่อใหม่ Microsoft 365 เพื่อใช้ช่วยปกป้องบุคคล และครอบครัวจากภัยคุกคามออนไลน์ มีการรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนามากยิ่งขึ้นสำหรับบริการ Office ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบลิงก์และการสแกนไฟล์แนบเพื่อตรวจหาไวรัสและภัยคุกคามฟิชชิ่ง การเข้ารหัสลับข้อมูลในระหว่างการส่งและระหว่างพัก ตลอดจนการป้องกันไวรัสที่มีประสิทธิภาพด้วย Windows Defender ส่งผลให้คุณสามารถใช้งานโปรแกรม Word,…