Jarviz กับแผนที่ประเทศไทย

Jarviz กับ แผนที่ประเทศไทย

“ทุกท่านคงสงสัยใช่มั้ยคะว่า Jarviz มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับ แผนที่ประเทศไทย ? …ถ้าอยากรู้แล้วตามมาดูเลยค่ะ …” Jarviz กับแผนที่ประเทศไทยเกี่ยวข้องกันอย่างไร​ Jarviz มีความเกี่ยวข้องกับ แผนที่ ตรงที่ใน Application นี้มี Feature ที่นำเทคโนโลยีระบบ GPS Tracking มาใช้ระบุพิกัดตำแหน่งการ Check In – Check Out ผ่านอุปกรณ์ติดตามตัวบุคคลอย่าง Smart Phone เพื่อตรวจสอบสถานะการบันทึกลงเวลาเข้า-ออกงาน (Time Attendance) ของพนักงานในองค์กร เมนู Status Monitor คืออะไร ​ เป็นเมนูสำหรับช่วยเจ้าหน้าที่ HR หรือ Admin ตรวจสอบสถานการณ์บันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน ผ่านระบบออนไลน์ หรือหน้า Web Application  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งในการตรวจสอบความถูกต้องและความผิดปกติของพนักงานในองค์กรแต่ละบุคคล ผ่านการแสดงผลในรูปแบบ แผนที่ประเทศไทย โดยข้อมูลจะมีความสัมพันธ์กับจุดที่พนักงานทำการ Check In – Check Out เข้ามา ประโยชน์ของเมนู Status Monitor​…