ป้องกันเอกสาร E-SIGNATURE

ป้องกันเอกสาร E-SIGNATURE

ป้องกันเอกสาร E-SIGNATURE เมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำงานแบบ New Normal ยุคปัจจุบัน แน่นอนว่าต้องมีทั้งผลดี และผลเสียตามมา หนึ่งในเทคโนโลยีที่นิยม นั่นก็คือ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ที่ใช้เทคโนโลยีในการสร้างเครื่องยืนยันตัวตนของบุคคลในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งให้ผลไม่ต่างจากการยืนยันตัวบุคคลโดยการจับปากกาลงมาเซ็นในกระดาษ ผลเสียที่พบบ่อยคือ เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าลายเซ็นนั้นๆ ถูกเซ็นจากเจ้าของลายเซ็นจริงๆ ไม่ได้มีการปลอมแปลงเกิดขึ้น จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงเกิดวิธีการ ป้องกันเอกสาร E-SIGNATURE เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการปลอมแปลงลายเซ็น โดยใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส และการยืนยันตัวตนของผู้เซ็น ทำให้มั่นใจ และตรวจสอบได้ว่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นี้ถูกเซ็นจากเจ้าของลายเซ็นจริงๆ จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็น Signature จากตัวจริง​ การลงนามแบบดิจิทัล (Digital Signature) ต้องใช้ Public Key Infrastructure (PKI) โดยลายเซ็นดิจิทัลแต่ละรายการจะมีคู่ของคีย์ ทั้ง Private Key ที่หมายถึง การเซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จะถูกใช้โดยผู้ลงนามเท่านั้น และจะไม่ถูกแชร์ออกไปภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วน Public Key จะหมายถึง ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมใช้งาน และเผยแพร่สู่ภายนอกได้ โดยต้องมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) ในการยืนยันตัวตนของผู้ลงนาม ซึ่งการลงนามดังกล่าวนี้ จะมีความปลอดภัยมากกว่าการลงนามด้วยปากกาบนกระดาษ…