อบรมพนักงาน

อบรมพนักงาน การอบรมพนักงาน ถือว่า เป็นหนึ่งในหน้าที่ของบริษัท ที่ถูกกำหนดไว้ในกฎหมาย และ กรมที่บังคับใช้กฎนี้ ก็คือ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในเรื่องของความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อมในการทำงาน ซึ่ง ในระเบียนกำหนดไว้ว่า ต้องมีการอบรมในทุกระดับ บริหาร หัวหน้างาน ลูกจ้าง ให้มีการจัดวัดผลและประเมินผล การอบรมเป็นเวลา 3 ชั่วโมงในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เช่น การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทํางาน การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านกายศาสตร์ การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ปัจจัยเสี่ยงจากการทํางาน มีระยะเวลาการฝึกอบรม 1 ชั่วโมง 30 นาที จากข้อกำหนดในเรื่องการอบรม ที่นอกจากกฎหมายจะบังคับแล้ว ในเรื่องของ HR ภายในบริษัทก็ยังมีระเบียบในการอบรมพนักงาน และ การทดสอบความสามารถของพนักงานอยู่เสมอ ทาง Fusion Solution ขอเสนอเครื่องมือ ที่ช่วยให้ HR บริหารจัดการการอบรมพนักงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วย Seed Solution…