work from home app

How easy to WFH สุดเวิร์คกับ Jarviz: Leave Request

How easy to WFH สุดเวิร์คกับ Jarviz: Leave Request สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยยังอยู่ในขั้นวิกฤต แม้จะมีวัคซีนป้องกันแล้ว แต่คนไทยก็ยังได้รับวัคซีนกันอย่างไม่ทั่วถึงและอัตราการติดเชื้อดังกล่าวก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง การทำงานแบบ Work From Home (WFH) จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้ที่จะทำให้การทำงานของแต่ละองค์กรสามารถดำเนินต่อไปได้ การทำงานแบบ Work Form Home(WFH) หรือ “การทำงานที่บ้าน” ให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีโปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่นที่ทันสมัย ตรงกับการใช้งาน มาเป็นตัวช่วยในการทำงานให้ง่ายและสะดวกขึ้น **************************************************************************************************************************** Jarviz เป็นแอปพลิเคชั่นหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การทำงานที่มากกว่าการทำงานแบบ Work From Home แต่สามารถทำงานได้แบบ “Work Everywhere” หรือ สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ สำหรับ Feature  – Leave Request หรือ ระบบใบลาออนไลน์ สามารถช่วยเปลี่ยนวิธีการลางานในช่วง WFH ให้เป็นเรื่องง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน คือ…