E-Signature ของ ETDA

E-Signature ของ ETDA ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ Electronic Signature ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2562 หมายถึง อักษร อักขระ ตัวอักษร ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อื่นใดที่สร้างขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนำมาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ” เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นๆ และ เพื่อแสดงว่าบุคคลนั้นยอมรับในข้อมูล แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ลายมือชื่อตามมาตรา 9 ระบุตัวผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่อได้ แสดงเจตนาของเจ้าของลายมือชื่อกับข้อความที่ลงลายมือชื่อได้ ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ โดยคำนึงถึง ความมั่นคงและรัดกุมของวิธีการที่ใช้ ลักษณะ ประเภท หรือ ขนาดของธุรกรรมที่ทำ ความรัดกุมของระบบติดต่อสื่อสาร ลายมือชื่อตามมาตรา 26 ข้อมูลที่ใช้สร้างลายมือชื่อเชื่อมโยงไปยังเจ้าของลายมือชื่อได้ ข้อมูลที่ใช้สร้างลายมือชื่ออยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของลายมือชื่อ สามารถตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของลายมือชื่อ / ข้อความได้ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้เป็นอย่างไร หมายถึง…