เครื่องมือค้นหาข้อมูลส่วนบุคคล

เครื่องมือค้นหาข้อมูลส่วนบุคคล Microsoft 365 มีเครื่องมือจัดจำแนกข้อมูล (Data Classification) ซึ่งสามารถช่วยองค์กรค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในระบบ Microsoft 365 ทั้ง E-mail , File ระบบ Exchange Online, Microsoft Teams, SharePoint Online และ OneDrive for Business แล้วแบ่งประเภทของข้อมูลต่างๆ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางธรุกิจ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้บริษัททำความเข้าใจ และ เรียนรู้ข้อมูลองค์กรก่อนที่จะเริ่มบังคับใช้นโยบายการจัดการข้อมูล(Data Governance Policy) ในทางเทคนิคแล้ว การจัดจำแนกข้อมูลในขั้นตอนนี้ใช้รูปแบบการค้นหาข้อมูลเอกลักษณ์ (sensitive info types) ทั้งส่วนที่ Microsoft ได้ให้รูปแบบเอกสารลักษณ์มาแล้วกว่า 100 รูปแบบ ตามประเภทอุตสาหกรรม ข้อบังคับ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่น รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งของสหภาพยุโรป (GDPR) และของประเทศไทย (PDPA) องค์กรยังสามารถจัดทำรูปแบบการค้นหาขึ้นใหม่ตามความต้องการการค้นหาข้อมูลนี้สามารถทำได้ด้วยการระบุ (keyword) แบบเฉพาะเจาะจง (regular…