market analysis

วิเคราะห์การตลาด (Market Analysis)

วิเคราะห์การตลาด (Market Analysis) Fusion ให้บริการระบบ วิเคราะห์การตลาด ด้วยเครื่องมือ Power BI ที่ช่วยในการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น Facebook , Google , Youtube ช่วยให้เห็นภาพรวมของเครื่องมือการทางการตลาดในทุกแง่มุม นักการตลาดต้องการข้อมูลจำนวนมากสำหรับการวิเคราะห์ และวางแผน ซึ่งข้อมูลจะมาจากเครื่องมือทาง Social ที่ทุกคนใช้กันอยู่ และมาจากข้อมูลภายในของบริษัท เช่น ยอดขาย นำมาวิเคราะห์ร่วมกัน มุมมองของนักการตลาดนอกจากข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บมาแล้ว ยังต้องมีการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มของตลาดเพื่อปรับค่าคาดการณ์ของสิ่งที่จะเกิดในอนาคตอีก เช่น ความเป็นไปของยอดขายในปีหน้า จากข้อมูลปัจจุบันและจากแนวโน้มที่อาจจะเกิดจากปัจจัยที่มีผลกระทบอีกด้วย นิยามของการวิเคราะห์การตลาด การนำเสนอมุมมองต่าง ๆ ที่มีผลต่อการทำตลาด โดยอาศัยข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมขึ้นจากทั้งภายใน และ ภายนอก โดยมุมมองหลักที่มักทำการวิเคราะห์กันเช่น ขนาดตลาด (ปัจจุบันและอนาคต) แนวโน้มของตลาด อัตราการเติบโตของตลาด การทำกำไรในตลาด โครงสร้างต้นทุนอุตสาหกรรม ช่องทางการจำหน่าย ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญ รายละเอียดความสำเร็จที่สำคัญ การวิเคราะห์ตลาดมุ่งมั่นที่จะกำหนดความน่าสนใจของตลาดในปัจจุบันและในอนาคต องค์กรประเมินความน่าดึงดูดใจในอนาคตของตลาดโดยทำความเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสที่กำลังพัฒนาและภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรนั้นเอง องค์กรต่างๆใช้การค้นพบนี้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ ผลการวิเคราะห์ตลาดอาจกระตุ้นให้องค์กรเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนด้านต่างๆ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาจรวมถึงระดับสินค้าคงคลังการขยายกำลังงาน / การหดตัวการขยายโรงงานการซื้ออุปกรณ์ทุนและกิจกรรมส่งเสริมการขาย…

โปรแกรมจัดการรถ

โปรแกรมจัดการรถ Fusion Solution นำเสนอโปรแกรมจัดการรถขนส่งในรูปแบบ Mobile Application and Web Application เหมาะสำหรับบริษัทขนส่ง ที่ต้องการบริหารจัดการรถ และ ต้องการตรวจสอบสถานะแบบ Real Time รูปแบบการใช้งาน สามารถเลือกแบบ เช่า ใช้รายเดือน (เช่า ทั้ง Hardware and Software ) หรือ เป็นแบบ ซื้อขาด สามารถทดสอบใช้งานได้ฟรี ระบบทำงานด้วย Application บนมือถือของพนักงานขับรถ ไม่ต้องมีค่าติดตั้ง GPS เหมาะสำหรับรถเช่า ที่บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของ ความแม่นยำขนาด +- ไม่เกิน 5 เมตร มั่นใจได้ 100 % สำหรับการติดตามรถ จุดเด่นของการใช้ Application On mobile ไม่ต้องมีค่าอุปกรณ์ และ ค่าติดตั้ง ความแม่นยำสูง ให้ข้อมูลเรื่องเส้นทางกับพนักงานขับรถ คำนวณค่าใช้จ่ายอัตโนมัติ…