เตรียมความพร้อมสำหรับซ่อมบำรุง

เตรียมความพร้อมสำหรับซ่อมบำรุง ระบบการบำรุงรักษาที่ดีต้องรองรับการทำงานของทีมบำรุงรักษาในทุกๆ ด้าน ถึงแม้ว่าตัวระบบเองอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ระบบที่ดีต้องรู้ถึงการทำงานที่อยู่นอกเหนือ ดังนั้นตอนนี้เราลองมาดูว่า เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงต้องทำหน้าที่อะไรกันบ้าง การจัดเตรียมอะไหล่ อะไหล่บางอย่างสามารถนำมาวางแผนจัดเตรียมไว้ได้ เช่น น้ำมันเครื่อง ไส่กรองน้ำมัน กรองอากาศ สายพาน แบตเตอรรี่ เป็นต้น ความรู้พื้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง งานตรวจสอบ การจัดการอะไหล่ อุปกรณ์ การวิเคราะห์ความเสียหาย เทคนิกด้านการสื่อสาร จิตสำนึกความปลอดภัย จุดประสงค์ของการซ่อมบำรุง ช่วยยืดอายุการใช้งาน การทำงานต่อเนื่อง ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดผลข้างเคียงที่ทำให้อะไหล่อื่นเสียหาย กลยุทธการบำรุงรักษา ซ่อมเมื่อเกิดความเสียหาย วางแผนการซ่อม บำรุงตามระยะเวลา บำรุงตามกำหนดการ บำรุงเชิงป้องกัน บำรุงเชิงแก้ไข บำรุงเชิงพยากรณ์ หรือเมื่อมีอาการไม่ดี งานสำหรับฝ่ายซ่อมและบำรุงรักษา กำหนดขนาดและวิะีการควบคุมของหน่วยงานบำรุงรักษา การวางแผนปฏิบัติงานระยะยาว กำหนดแผนปฏิบัติงานประจำวัน วางมาตราฐานวิธีการทำงาน การจัดการเกี่ยวกับชิ้นสวนอะไหล่ วิธีการตรวจสอบงานซ่อมบำรุงและการวางแผน การจัดเก็บข้อมูลด้านบำรุงรักษา การจัดทำแผนการซ่อมบำรุง แผนงานด้านกำลังคน แผนงานกำหนดชนิดของการซ่อมบำรุง แผนงานจัดหาชิ้นส่วนอุปกรณ์และอะไหล่ที่ใช้งานและสำรอง แผนงานจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับงานซ่อมบำรุง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ระบบติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการซ่อม Maintenance…