Template ระบบดูแลผู้ป่วย

Microsoft ออก Template สำหรับให้โรงพยาบาล ในการบริหารจัดการ สถานะการณ์ โควิก 19 นี้ครับ สำหรับ โรงพยาบาลที่สนใจสามารถติดต่อ Microsoft เพื่อขอใช้ระบบได้ฟรีครับ ( 6 เดือน ) หรือติดต่อผ่านทาง Fusion Solution ก็ได้ครับ โดย Template นี้จะทำให้องค์กรด้านการดูแลสุขภาพสามารถจัดการกับคนไข้ที่กังวลจำนวนมาก ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถเข้าถึง Portal ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 ผู้ป่วยสามารถประเมินตนเองที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ป่วยเพื่อระบุความเสี่ยงและกระบวนการอัตโนมัติสำหรับการจองและดำเนินการคัดกรอง COVID-19 Feature หลักของระบบประกอบด้วย ระบบคัดกรองผู้ป่าย รูปแบบประเมินที่สามารถให้ผู้ป่วย ประเมินตัวเอง ระบบ Portal สำหรับเป็นจุดเริ่มต้นในการเริ่มใช้งาน และ ให้ข้อมูล ระบบ การจองเวลาตรวจ QR/Bar Codes การส่งข้อมูลและแจ้งเตือน Licensing requirements Core Solution: Power Apps license Patient Outreach:…