บริหารจัดการ PC

ระบบบริหารจัดการพนักงาน PC คุณสมบัติระบบการทำงาน รายละเอียดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ PC การนำเข้าข้อมูลสู่ระบบของพนักงานสำรวจ การนำเข้าข้อมูลสู่ระบบของพนักงานสำรวจ (รวมถึงสาขาที่หัวหน้าสำรวจ รักษาการหรือกรณีหัวหน้างานสำรวจ คีย์ข้อมูลแทนกรณีโทรศัพท์ชารุด หรือสูญหาย รอการซ่อมแซมหรือจัดหา) การบันทึกข้อมูลของพนักงานสำรวจ ในสมาร์ทโฟน ต่อการเข้าห้าง 1 ครั้ง เช็คอินในสถานที่ทำงานของตนเองและถ่ายรูป รายงานการได้พื้นที่พิเศษ รายงานข้อมูล Promotion รายงาน POP คู่แข่ง รายงานกิจกรรม เงื่อนไข Window time ข้อมูลการเช็คอินทั้งหมดจะถูกเก็บในระบบ ทำข้อมูลต่อห้างรายวัน/สัปดาห์ หากใน 1 สัปดาห์ต้องเข้าห้างเดิมมากกว่า 1 ครั้ง ให้ใช้ข้อมูลจากการเข้าปฏิบัติงานครั้งแรกสุดในสัปดาห์นั้น เงื่อนไขอื่น ๆ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกแสดงผลให้แก่หัวหน้างานสำรวจ ตรวจสอบ การเช็คอินต้องทำทุกครั้งที่เข้าปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และต้องไม่สามารถย้ายตำแหน่ง ของระบบเพื่อหลอก Location ได้ หากมีการลางาน พนักงานสำรวจ ต้องระบุผ่านระบบว่า “ลางาน” เพื่อไม่ต้องเช็คอินได้ การลาประกอบด้วย ลาพักร้อน,ลาป่วย,ลากิจ,ลาคลอด หากต้องทำกิจกรรมนอกสถานที่ ให้ระบุ “ทำกิจกรรม”…