Machine Learning

Machine Learning เรื่องเกี่ยวกับ AI , ML หลายคน ก็ไม่รู้จัก แต่ก็เริ่มรู้สึกมากขึ้นว่า อะไรๆ ก็พูดถึง AI , ML วันนี้ผมรวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับ เรื่อง machine learning มาให้รู้จักกันมากขึ้น ตัวอย่างของการนำ มาใช้เช่น การเรียนรู้ของเครื่อง (ML) คือ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างและพัฒนาระบบการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถหาลักษณะเด่น (pattern) หรือความสัมพันธ์ของข้อมูล (data) โดยอัตโนมัติ ด้วยการปรับพารามิเตอร์ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป้าหมายของการเรียนรู้ของเครื่องคือให้สามารถสร้างโมเดล (model) ที่คาดการณ์ (predict) ค่าตัวแปรตาม (output) จากค่าตัวแปรต้น (input) ได้ถูกต้องที่สุด โดยที่ไม่จำเป็นต้องโปรแกรมหรือกำหนดหลักการทำงานล่วงหน้า การทำงานของ Machine Learning สามารถแยกออกเป็นขั้นตอนหลักๆดังนี้ การใช้ Machine Learning (ML) และปัญญาประดิษฐ์ (AI)…