TOR Big Data 4

TOR Big Data 4 ข้อมูลทัวไป ระบบคลาวด์ (Cloud System) ข้อมูลสําหรับ นําเสนอรายงานจะต้องถูกจัดเก็บบนระบบคลาวด์ เท่านัน (Cloud System) และต้องรองรับการใช้งานในระยะเวลา 5 ปี ผู้ใช้งานต้องสามารถเข้าถึงรายงานบนระบบคลาวด์ (Cloud System) ได้จากทุกที ที สามารถเชือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ระบบคลาวด์ (Cloud System) ต้องมีความยืดหยุ่นโดยสามารถปรับลดขนาด หรือเพิม ลดความสามารถได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของธุรกิจ ระบบคลาวด์ ต้องได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัย ISO 27001/27002 เป็นอย่างน้อย และรองรับมาตรฐานความปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคลตามมาตรฐาน ISO/IEC 27018 ข้อมูลระบบฐานข้อมูลบน ระบบคลาวด์ (Cloud System) รองรับ Transaction Rate ได้สูงถึง 2000 , Transactions per minute หรือดีกว่า รองรับ Concurrent Requests ได้สูงถึง 100…