ISO QMS SharePoint

ISO QMS SharePoint ประโยชน์อย่างไรจากมาตรฐาน ISO 9001 เราจะหารือถึงวิธีการที่ Microsoft SharePoint สามารถใช้ระบบการจัดการคุณภาพที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับการรับรอง ISO ในตอนท้ายของบทความนี้คุณจะเข้าใจถึงประโยชน์ของ ISO 9001 QMS ใน SharePoint ISO 9001: 2015 เป็นมาตรฐานที่กำหนดข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ ช่วยให้ธุรกิจและองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า ระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) คืออะไร? ระบบการจัดการคุณภาพเป็นวิธีการกำหนดวิธีที่องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการทำงาน ISO 9001 นั้นมาจากแนวคิดของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ “คุณภาพ” หรือ “ตอบสนองความต้องการของลูกค้า” แต่ต้องการให้องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วยตนเองและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุถึงคุณภาพการส่งมอบที่สูง ประโยชน์ของ ISO การจัดการมันจะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงมีกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบเอกสารหลักฐานของความรับผิดชอบหลักทั่วทั้งองค์กร กระบวนการประกวดราคาบ่อยครั้งเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นหากธุรกิจของคุณต้องการที่จะประกวดราคาสำหรับงานของภาครัฐหรือองค์กร ลดต้นทุนระบบบริหารคุณภาพจะระบุแล้วสนับสนุนกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่องกระบวนการตรวจสอบเป็นระยะทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการทางธุรกิจของคุณมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง SharePoint มาช่วย QMS ได้อย่างไร SharePoint เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ทำงานร่วมกับ Microsoft Office เปิดตัวในปี 2544 SharePoint ขายเป็นระบบการจัดการเอกสารและจัดเก็บข้อมูลเป็นหลัก แต่ผลิตภัณฑ์มีการกำหนดค่าสูงและมีฟังก์ชันการค้นหาและตรวจสอบที่ยอดเยี่ยมทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับการสร้าง ISO 9001 QMS…