Team Big Data

Solution Big Data ต้องมีใครเกี่ยวข้องบ้าง สำหรับโครงการ Big Data จะมีทีมงานที่ไม่เหมือนกับ การพัฒนาโปรแกรมนะครับ ในกรณีของ พัฒนาโปรแกรมคนที่เป็นผู้พัฒนา เราจะเรียกว่า Programmer เป็นหลัก แล้วอาจจะแยกย่อยลงไปอีกหน่อยว่าให้ทำในส่วนไหน จะเป็น Front end , Back end อะไรก็ว่ากันไป แต่สำหรับ Big Data แล้ว มีความต้องการ ความรู้เฉพาะทางสูงมาก จนต้องแบ่งออกเป็นหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้ครับ Data Operations หรือ DataOps มีหน้าที่เก็บข้อมูลแบบออฟไลน์ผ่านการลงพื้นที่ (Field Survey) และแบบออนไลน์   Data Engineer เมื่อได้ข้อมูลจากทีมแรกแล้ว ทีมนี้ก็จะนำข้อมูลดังกล่าวไปจัดเก็บและดัดแปลงข้อมูลที่ได้รับให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน และการส่งออกข้อมูลด้วย Data Scientist รับข้อมูลมาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหาสิ่งที่เหมาะสม อาทิ การสร้างโมเดลการวิเคราะห์ ที่เหมาะสมกับข้อมูลหรือการแก้ไขปัญหานั้นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์หรือ prediction ที่เหมาะสม ซึ่งช่วยแก้ปัญหาของ users หรือ clients ได้…

การใช้งาน OCR

การใช้งาน OCR ในหน่วยงาน ระบบ OCR ในหน่วยงานมีมานานแล้ว แต่การใช้งานยังจำกัดอยู่ เพราะความถูกต้องในการแปลงภาพ ยังไม่ถูกต้อง 100 % แต่ก็ถือว่าทำได้ดีขึ้น สำหรับภาษาไทยอยู่ในระดับ 90 % และระบบยังมีขบวนการจัดการ กรณีที่ระบบไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือป่าว โดยจะส่งให้คนเข้ามาตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง จึงช่วยในขบวนการทำงานถูกต้อง ถึง 100 % และ ช่วยลดระยะเวลาการนำเข้าข้อมูลได้อย่างได้ผล รายละเอียดของระบบ OCR