เทียบราคา SharePoint

เทียบราคา SharePoint On Premise & SharePoint Online ราคา : SharePoint Online ชนะขาด ถ้าดูต้นทุนการใช้งาน SharePoint On Premise มีสูงกว่ามาก ทั้งมีต้นทุนที่เป็น เบื้องต้น  ต้นทุนต่อเนื่อง  และ ต้นทุนแฝง ต้นทุน เบื้องต้น เช่น  License , HW ต้นทุน ต่อเนื่อง เช่น ค่าบำรุงรักษา ( เงินเดือนพนักงานที่ดูแล ) ค่าไฟ ค่า Update License ค่า MA Server ต้นทุนแฝง เช่น ระบบประกอบอื่น ๆ เช่น Backup System , Mail , Internet ( ที่ต้องมีขนาดใหญ่…