Azure OCR

Azure OCR Azure OCR คือ บริการจาก Azure ที่เรียกว่า Azure Form Recognizer เราคุ้ยเคยกันอยู่แล้ว เช่น การ Scan Doc แล้วให้ระบบอ่านข้อมูลเช่น เลข Inv , Customer name แล้วย้ายข้อมูล File ไปเก็บใน Folder ที่เป็นของ Customer นั้นๆ ซึ่งหลายหน่วยงานก็มีการทำโครงการ แล้ว โดยเฉพาะ Logistic ที่มีเอกสารจำนวนมาก ที่ต้องการจัดเก็บให้เป็นระเบียบ ตัวเลือกในการใช้ ค่าใช้จ่าย Pay as You Go: pay only for what you use. Instance Document type Price Free – Web/Container All…