มาตรา 26 e-Signature

มาตรา 26 e-Signature

มาตรา 26 e-Signature ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ (ตามมาตรา 26) หรือ มาตรา 26 e-Signature ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น จำเป็นต้องมีการลงลายชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดงเจตนาตกลงยอมรับเกี่ยวกับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อันจะนำมาซึ่งผูกพันทางกฎหมายระหว่างกัน  การเลือกใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร้าง หรือ ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยจัดการความเสี่ยง หรือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จากการที่ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะไม่เป็นที่ยอมรับ เช่น การปฏิเสธความรับผิด หรือข้อมูลไม่มีความครบถ้วน เป็นต้น “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้” หมายถึง ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดในมาตรา 26 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 โดยมีลักษณะ ดังนี้ 1. ข้อมูลที่ใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงไปยังเจ้าของลายมือชื่อโดยไม่เชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่น 2. ข้อมูลที่ใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของลายมือชื่อโดยไม่มีการควบคุมของบุคคลอื่น 3. สามารถจะตรวจพบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดแก่ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ นับแต่เวลาที่ได้สร้างขึ้นได้ และ 4. ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้การลงลายมือชื่อเป็นไปเพื่อรับรองความครบถ้วน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ สามารถจะตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของข้อความได้ นับแต่เวลาที่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างของรูปแบบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ เช่น ลายมือชื่อดิจิทัลที่อาศัยโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key…