โครงการนำร่อง (Pilot Test)

วันนี้แอดมินนำภาพบรรยากาศรวมๆ ของโครงการนำร่อง (Pilot Test) ที่ร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานรับรองคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. และบริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด เกี่ยวกับการลงพื้นที่ประเมินด้วยเทคโนโลยี Mobile Platform เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการทดสอบไปใช้ในการพัฒนา Application สำหรับการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต โดยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ได้ลงพื้นที่โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย ต่อมาเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ได้ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กวัดโพธิวราราม เทศบาลนครอุดรธานี และเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ได้ลงพื้นที่สถานรับเลี้ยงและอบรมเด็ก อนุบาลรุ่งรวิวรรณ ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้