ประเภท ISO

ประเภท ISO

ประเภท ISO การจัดทำระบบเอกสาร ISO สิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง คือ การจัดประเภทเอกสารที่เราจะต้องจัดเก็บซึ่งในองค์กรก็มีเอกสารคนละประเภทกัน ขึ้นกับประเภทธุรกิจ เช่น นายหน้าซื้อมาขายไป หรือ โรงงานผู้ผลิต ก็จะมีประเภทคนละแบบกันเลย ตอนนี้เรามาดูกันว่า ประเภท ISO มันต่างกันแค่ไหนครับ ธุรกิจบริการ เอกสารจะไม่มาก ประเภทเอกสารจะไม่แยะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง ธุรกิจโรงงานผู้ผลิต เอกสารจะมีหลากหลายกว่า ขึ้นกับมาตราฐานที่โรงงานนั้นขอด้วย ลองมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง Solution ISO Document ระบบ DAR สำหรับบริหารจัดการงานเอกสาร ISO พัฒนาระบบด้วย Microsoft 365 สำหรับบริษัท ที่ใช้ชุด Microsoft Office อยู่แล้ว เราสามารถเพิ่ม Application จัดการระบบ ISO บน Microsoft 365 ได้โดย ไม่ต้องลงทุน License เพิ่ม ระบบเริ่มต้นที่ พนักงานนำเอกสาร ที่เป็น PDF ที่เจ้านายเซ็นต์เรียบร้อย…

โปรแกรมสำหรับ DCC

โปรแกรมสำหรับ DCC โปรแกรมสำหรับ DCC หรือ Document Control Clerk เป็นเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการทำงานของ ISO ที่ทำให้ระบบเอกสารภายในบริษัทได้มาตราฐาน เป็นบุคคลสำคัญสุดๆ ในขณะที่ประยุกต์ใช้ระบบ เพราะผู้นี้จะเป็นผู้ที่ร่วมสร้างกฎกติกา ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)  หน้าที่ของ DCC มีอะไรบ้าง หน้าที่หลักของ DCC (Document Control) ที่เป็นทางการไม่มีอะไรเลย เป็นเพียงแค่ ทำการควบคุมเอกสาร ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติ (procedure) เหมือนจะไม่มีอะไร แต่เป็นงานที่ทำให้บริษัทมีการจัดการเอกสารที่เป็นระบบ ระเบียบ สามารถใช้เป็นการ Reference ข้อมูลต่าง ๆ ภายในบริษัทได้อย่างชัดเจน ช่วยลดปัญหาในการทำงานเรื่องมาตราฐาน ขั้นตอนปฏิบัติได้ โดยสรุปหน้าที่ของ DCC มีดังนี้ Register เอกสารเข้าระบบ ISO Re vision แก้ไขเอกสารระบบ ISO ให้ update ควบคุมผู้ที่นำเอกสารไปใช้ ยกเลิกเอกสารที่ไม่ใช้แล้ว ผู้ช่วยของ DCC ที่สำคัญก็คือ…

E-Signature การศึกษา

E-Signature การศึกษา ระบบการศึกษาที่ต้องจัดทำเอกสารจำนวนมาก เช่น รายงานผลการเรียน ฟอร์มเอกสารในการทำงาน ( จัดซื้อ ขอดูงาน ฝึกอบรม ) เป็นภาระสำหรับโรงเรียนเป็นอย่างมาก และ มีข่าวเกี่ยวกับการที่จะลดภาระการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ในโรงเรียน มาหลายครั้งแต่ภาระของคุณครูดูจะไม่น้อยลงเลย ข่าวที่เกี่ยวกับภาระการจัดทำเอกสารของครู เช่น มิติที่ 1 ด้านนโยบาย มีการเกลี่ยอัตรากำลังครูและบุคลากรให้เหมาะสมกับหลักเกณฑ์ มีการเพิ่มครูธุรการให้ครบทุกโรงเรียน รวมทั้งจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับท้องถิ่นในเรื่องการจ้างครู มิติที่ 2 ด้านการเชื่อมโยง มีการลดภาระงานของหน่วยงาน ลดกิจกรรมการประกวด การประเมิน ให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาครู ปรับระบบรายงานข้อมูลโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนส่งเสริมโรงเรียนขนาดเล็กได้พัฒนาและสร้างเครือข่ายการพัฒนา และเพิ่มมาตรการกำกับติดตาม มิติที่ 3 ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ (วิทยฐานะ) ลดการทำผลงานเอกสาร ข้อมูล ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้กับครู สร้างขวัญกำลังใจและความมั่นคงในวิชาชีพแก่ครูธุรการ และสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนชานเมือง ควรขยายฐานงบประมาณสนับสนุนเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถพัฒนาตัวเองได้ ซึ่งในแง่ของ Technology ที่สามารถช่วยให้การทำงานของครูทำได้สะดวกรวดเร็วขึ้น และ ง่ายในการนำมาใช้ เช่น ระบบ E-Signature ที่ช่วยให้การ…