Knowledge management

Knowledge Management คือ

Knowledge Management คือ Knowledge Management คือ การบริหารจัดการความรู้ที่ได้จากการสร้าง, คิดค้น, แลกเปลี่ยน, รวบรวม, จัดระเบียบ และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ทั้งจากตำรา และการถ่ายทอดจากตัวบุคคลมาบูรณาการเป็นข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความรู้, ปัญญา และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในองค์กรต่างๆ เปรียบเสมือนเป็นตัวช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดการองค์ความรู้ประกอบไปด้วย ชุดของการปฏิบัติงานที่ถูกใช้โดยองค์กรต่างๆ เพื่อที่จะสร้าง แสดง แจกแจง และกระจายความรู้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้และเรียนรู้ภายในองค์กร จนกระทั่งนำไปสู่การพัฒนาการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินการธุรกิจที่ดี องค์กรขนาดใหญ่ส่วนมากจะมีการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการจัดการองค์ความรู้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแผนกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประเภทของความรู้ ความรู้แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ Explicit Knowledge คือ ความรู้ที่ชัดแจ้ง(รูปธรรม) – เป็นความรู้ที่ผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลจนเป็นหลักการทั่วไป สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาเป็นการบันทึกแบบลายลักษณ์อักษร ตำรา ทฤษฎี หนังสือหรือคู่มือต่างๆ Tacit Knowledge คือ ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน(นามธรรม) – เป็นความรู้ที่อยู่ในตัวของบุคคล เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคล ยากที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดและลายลักษณ์อักษร แต่สามารถพัฒนาและแบ่งบันกันได้…