Power Automate : Mail Promotion

สร้าง Mail Promotion โดยใช้ Power Automate ในการส่ง Mail กรณี ที่ Sales ต้องการส่ง Promotion ให้กับลูกค้าที่เป็นเป้าหมายโดยให้ระบบทำงานแบบมีเงื่อนไขตามที่ต้องการ ซึ่งการส่ง Promotion อาจจะมีวัตถุประสงค์ เช่น การส่งเพื่อเร่งให้ลูกค้าตัดสินใจ หรือเป็นการ remind ลูกค้าให้ยังจำเราได้ หรือ จะเป็นการส่งเพื่อ Update Solution ใหม่ๆ ให้ลูกค้าทราบ การทำเรื่อง Direct Mail ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ มากเพราะส่งถึงบุคคลแบบตรงๆ ในงบประมาณที่ถูก แต่การทำเรื่องพวกนี้หลายๆ ที่ไม่มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เช่น การคัดเลือกลูกค้าที่จะส่ง การบอกให้ Sales ส่ง ก็เป็นเรื่องที่น่าเบื่อเพราะ Sales เองก็ทำเรื่องอื่นอยู่ กลายเป็นส่งบ้างไม่ส่งบ้าง ตัว ของ Power Automate จะมาช่วยทำให้การส่ง มีประสิทธิภาพ ทั้งระบบกรอกข้อมูลก่อนที่จะส่ง สามารถตั้งเงื่อนไขได้หลายแบบ ส่งได้หลายรอบ โดยการแก้ไขเงื่อนไขเล็กน้อย…